ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ് – സ്കൂളുകള്‍ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

Network

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററിക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ധൃതഗതിയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി വരികയാണ്. പഠന വിഭവങ്ങളെ ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ എത്തിക്കുകയെന്ന സുപ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത് സ്കൂളുകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെയാണ്. ഈ പ്രവര്‍ത്തനം നിലവില്‍ മിക്കവാറും സ്കൂളുകളില്‍ സാദ്ധ്യമായിട്ടുണ്ട്.

വിജ്ഞാനശേഖരങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗത്തിന്റെയും പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടേയും ഭാഗമായി കുട്ടികളും, അദ്ധ്യാപകരും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇന്റര്‍നെറ്റ് സ്കൂളുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളും, നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് 29.07.2008 ല്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച സര്‍ക്കുലറില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008 ആഗസ്റ്റ് മാസം മുതല്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഐ.റ്റി. സ്കൂളിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ സ്കൂളുകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി വരുന്നു.

ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തുന്നതുന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോള്‍ ഈ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ വഴി ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധമാക്കി പുനക്രമീകരിച്ചു വരികയാണ്. ഒപ്പം ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായി കെല്‍ട്രോണിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ നടന്നു വരുന്നു.

ഈ അവസരത്തില്‍ അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ സ്കൂളുകളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുകയാണ്.

1. സ്കൂളുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തുവരുന്ന നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തുന്നതാണ്.

2. ഓരോ സ്കൂളിലും നിലവില്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ മാത്രമാണ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്നത്.

3. ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളേക്കാള്‍ അധികമായി ഒരു പോയിന്റു പോലും സ്കൂളിലെത്തിയ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് കരാറുകാരന്‍ ചെയ്യുന്നതല്ല.

4. നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് റാക്കും സ്വിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളിലേയ്ക്ക് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് കേബിളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബില്‍ നിന്നുമാണ്.

5. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബില്‍ ലഭ്യമായ മോഡത്തില്‍ നിന്നാണ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് റാക്കില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

6. .റ്റി. സ്കൂളിന്റെ/ കൈറ്റിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം ലഭിച്ച ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്റെ മോഡവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചു കൊണ്ട് സ്കൂള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

7. പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ മോഡവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ചട്ടവിരുദ്ധമായി സ്കൂള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബിനു പുറത്ത് മറ്റിടങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇനിയും ശ്രദ്ദയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. (താഴെ കാണുന്ന സര്‍ക്കുലറുകള്‍ പരിശോധിക്കുക.)

8. ചില സ്കൂളുകളില്‍ മോഡവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്കൂള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബിനു പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് പരിശോധിക്കാന്‍ തടസ്സം നേരിടുന്നതായി അറിയുന്നു. ഈ സ്കൂളുകള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ മോഡവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്കൂള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.

9. മോഡവും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്കൂള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളില്‍ മാത്രമേ ഇനി മുതല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ.

10. നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ക്കായി എത്തുന്ന സ്കില്‍‍ഡ് ടെക്നീഷ്യന്മാര്‍ക്ക് ജോലികള്‍ സമുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

11. നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികളുടെ മുന്നോടിയായി ആവശ്യമായ സാമഗ്രികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും ഡ്രോയിംഗും തയ്യാറാക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്‍സികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ സ്കൂളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതാണ്. സ്കൂളിന്റെ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

12. ഡ്രോയിംഗു് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റു ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും സാമഗ്രികളുമാണ് സ്കൂളിന് അനുവദിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളിലെ തിരുത്തല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

13. നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ക്ക് കൈറ്റ് ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്ററെയോ, നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ഏജന്‍സിയുടെ വര്‍ക്ക് സൂപ്പര്‍വൈസറിനേയോ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

14. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലേയും പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരോ ഐ.റ്റി. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരോ സ്കൂളില്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ ആരംഭിച്ച വിവരം അന്നേ ദിവസം തന്നെ ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്ററെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. (മൊബൈല്‍ : 9447805369). നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ നടക്കുന്ന സ്കൂളുകളില്‍ ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്ററോ, കൈറ്റ് പ്രതിനിധികളോ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതാണ്.

15. കൈറ്റ് നിയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കല്‍ സ്റ്റാഫുകളും ആവശ്യമെങ്കില്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് ജോലികള്‍ പരിശോധിക്കാനെത്തുന്നതാണ്.

  1. സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ( 9 ജൂലൈ 2007 ലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ NEP3/82863/07 –ാം നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍)
  2. .റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്റ്റ് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ എയ്‍ഡഡ് ഹൈസ്കൂള്‍ കാമ്പസുകളില്‍ ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ മുഖേന വെര്‍ച്വല്‍ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ് വര്‍ക്ക് അധിഷ്ഠിത ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച, ‌16.03.2016 തീയതിയിലെ ITS/2016/03/1466(01) നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍

  3.  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ 74002/16/DPI തീയതി. 24/10/2016 – പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം പ്രൈമറി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കൈറ്റ് ഇടുക്കി.

14.07.2018

Advertisements

മൂന്നാം ഘട്ട ഉപകരണ വിതരണം ജൂലൈ 06.07.2018 മുതല്‍

3rd Phase

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാം ഘട്ട ഹൈടെക് ഉപകരണ വിതരണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. മൂന്നാം ഘട്ട വിതരണത്തിനായി 33 സ്കൂളുകളാണ് ലിസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലിസ്റ്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. പ്രോജക്ടറുകള്‍ ഒഴികെ ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറിയില്‍ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ടറുകള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്റ്റോക്കില്‍എത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ അവ ഇപ്പോള്‍ വിതരണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല. പ്രോജക്ടറുകള്‍ സ്റ്റോക്കില്‍ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് അവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്

വിതരണം 2018ജൂലൈ 06, 07 തീയതികളില്‍ കൈറ്റിന്റെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. സമയം രാവിലെ 10.00 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 04.00 വരെ.

ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ഹൈടെക് ഉപകരണ വിതരണത്തിനൊപ്പം ഒന്നും, രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന സ്പീക്കറുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഇതുവരെ സ്പീക്കര്‍ ലഭിക്കാത്ത തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകള്‍ അവ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്കൂളിലെ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നയാള്‍ക്ക് വിതരണകേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ഉപകരണം സ്വീകരിക്കുന്നവര്‍ സ്കൂളിന്റെ സീല്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ പതിച്ച് ഒപ്പു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ സ്കൂള്‍ സീല്‍ മറക്കാതെ കൊണ്ടു വന്ന് ഉപകരണ വിതരണം സുഗമമാക്കാന്‍ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്.

കട്ടപ്പന, പീരുമേട്, നെടുങ്കണ്ടം, മൂന്നാര്‍, അടിമാലി ഉപജില്ലകളിലുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ഈ ഉപജില്ലകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റര്‍ പരിശീലകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

മൂന്നാം ഘട്ട വിതരണത്തിനായി ലിസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ട 33 സ്കൂളുകള്‍

ഒന്നും, രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലെ സ്പീക്കര്‍ ലഭിക്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍.

Notice in pdf

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ കൈറ്റ് ഇടുക്കി

കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍/മിസ്ട്രസ് ഗ്രാഫിക്സ് & ആനിമേഷന്‍ പരിശീലനം 2018 ജൂലൈ 7 ന്

KITE Masters TrngFnl

ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് കെഡറ്റുകള്‍ക്ക് അവരുടെ യൂണിറ്റുകളില്‍ ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില്‍ നടത്തേണ്ട പ്രതിമാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍/മിസ്ട്രസ് മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം ജൂലൈ 7 ന് ജില്ലയില്‍ നടത്തുന്നു. ഇത്തവണ ഗ്രാഫിക്സ് & ആനിമേഷന്‍ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശീലനമാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുലെ മുഴുവന്‍ കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍/മിസ്ട്രസ് മാരും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

Nedumkandam

30023 NSPHSS Puttady

Kattappana

30020 SGHSS Kattappana

Peermedu

30082 GHS PAMBANAR

Adimaly

29040 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara

Thodupuzha

& Arakkulam

Govt. Higher Secondary School Thodupuzha

& KITE DRC Thodupuzha

ഒരു ബാച്ചില്‍ പരമാവധി 25-30 പേര്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം. ഓരോ കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍/മിസ്ട്രസ് മാരും അവരുടെ സ്കൂളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ പങ്കടുക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍/മിസ്ട്രസ് മാര്‍ക്ക് പ്രാദേശികമായി പ്രവര്‍ത്തന സാദ്ധ്യതകള്‍ പരസ്പരം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും, ആസൂത്രണങ്ങള്‍ക്കും ഇത് സഹായകരമായിരിക്കും.

പരിശീലനത്തിന് എത്തുന്ന കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍/മിസ്ട്രസ് മാര്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരണം. പരിശീലന സമയം രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 4.30 വരെയാണ്.

Notice in pdf form

ില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ – DRG പരിശീലനം ജൂണ്‍ 30 ന് തൊടുപുഴയില്‍

LK Masters Training Adv_Notice

ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകളില്‍ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് 2018 ജൂലൈ 2ന് കൈറ്റിന്റെ അഭിരുചി പരീക്ഷ

New LKs

ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകളില്‍ കൂടുതല്‍ അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ഒരു വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്ന് വിടുതല്‍ വാങ്ങി പുതിയ വിദ്യാലയത്തില്‍ എത്തിയവര്‍, അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് എത്തിയ കുട്ടികള്‍, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ അഭിരുചി പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ മുന്‍പ് കഴിയാതെ പോയവര്‍ എന്നീ ഗണത്തില്‍ പെട്ടവര്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ അവസരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നിലവില്‍ സ്കൂള്‍ മാറിവന്ന ലിറ്റില്‍ കൈറ്റിന് മുന്‍ സ്കൂളിലെ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്റെ കത്തു വാങ്ങി പുതിയ വിദ്യാലയത്തിലെ യൂണിറ്റില്‍ തുടരാവുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ലിറ്റില്‍ കൈറ്റാവുന്നതിന് ജൂലൈ 2 ന് കൈറ്റ് വീണ്ടും അഭിരുചി പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. നിലവിലുള്ള ഉള്ള ഉത്തരവുകള്‍ക്കും നിബന്ധനകള്‍ക്കും വിധേയമായി കൂടുതലായി ഉള്‍പ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി കൈറ്റ് ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ക്ക് 2018 ജൂണ്‍ 30 ന് മുന്‍പ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അഭിരുചി പരീക്ഷയില്‍ യോഗ്യത നേടുന്ന കുട്ടികളെ ജൂലൈ 5 ന് ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ് യൂണിറ്റുകള്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കുലര്‍ പരിശോധിക്കുക.

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കൈറ്റ് ഇടുക്കി.

ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളിലേയ്ക് സ്പീക്കര്‍ സിസ്റ്റം – വിതരണം 2018 ജൂണ്‍ 21 മുതല്‍

speaker

ഇതുവരെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ലഭ്യമായ ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളിലേയ്ക് ആവശ്യമായ സ്പീക്കര്‍ സിസ്റ്റം വിതരണത്തിന് സജ്ജമായി. വിതരണം ജൂണ്‍ 21 മുതല്‍. വിതരണത്തിന് താഴെ പറയുന്ന ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണത്തിന് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലും, അടിമാലി സബ് ജില്ലയിലുമാണ്. സ്പീക്കര്‍ സിസ്റ്റം വിതരണം നടത്തുന്നത് അതാത് ഉപജില്ലകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ്. ആയതിനാല്‍ സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. സ്കൂളുകള്‍ക്ക് മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം കൈറ്റ് ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നോ, മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരുടെ പക്കല്‍ നിന്നോ സ്പീക്കര്‍ സിസ്റ്റം കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആള്‍ക്ക് ഓതറൈസേഷന്‍ കത്തും ഓഫീസ് സീലുമായി എത്തി ഉപകരണം സ്വീകരിക്കാം.

അടിമാലി, മൂന്നാര്‍ ഉപജില്ലകള്‍ക്കുള്ള സ്പീക്കര്‍ സിസ്റ്റം അടിമാലിയില്‍ വച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപജില്ലയിലുള്ള സ്കൂളുകള്‍ കൈറ്റ് ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തേണ്ടതില്ല.

തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള സ്പീക്കര്‍ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വിതരണം പിന്നീട് നടത്തും. ഇതിന്റെ തീയതി ഇമെയിലിലൂടെ ഉടന്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

മാസ്റ്റര്‍ ട്രയിനര്‍മാരും ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉപജില്ലകളും

Adimali & Munnar Jijo M Thomas, 9447522203
Kattappana & Nedumkandam Bijesh Kuriakose, 9447918973
Thodupuzha Reshmi M Raj, 9446576197
Arakkuam Linda Jose, 9447506670
Peermedu Shiju K Das, 8281940095

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കൈറ്റ് ഇടുക്കി.

ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ക്ലിനിക്ക് ( അടിമാലി മേഖല )ജൂണ്‍ 9മുതല്‍ അടിമാലി ഗവ. ഹൈസ്കൂളില്‍. ജൂണ്‍ 6, 8 തീയതികളില്‍ മാത്രം ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും.

Ad collectionAdimaly Clinic

പ്രൊഫോര്‍മ

ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികളുടെ പ്രാഥമിക പരിശീലനം ജൂണ്‍ 2018

LK June poster

ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് അംഗീകൃത സ്കൂളുകളുടെ രജിസ്റ്ററേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. രജിസ്റ്ററേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സിന്റെ വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോഗിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. അംഗീകൃത സ്കൂളുകളുടെ രജിസ്റ്ററേഷന്‍ നമ്പരുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് അംഗീകൃത സ്കൂളുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും, ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് സ്കൂളുകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഐ.റ്റി. അഡ്വൈസറി കൗണ്‍സില്‍ അക്കൗണ്ട് മുഖേന ഇട്രാന്‍സ്ഫര്‍ വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ പ്രാഥമിക പരിശീലനം കൈറ്റിന്റെ മാസ്റ്റര്‍ പരിശീലകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജൂണ്‍ മാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി DRG പരിശീലനം ജൂണ്‍ 2 ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കും. ഒരു ദിവസത്തെ ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് പ്രാഥമിക പരിശീലനം ജൂണ്‍ മാസത്തിലെ അദ്ധ്യയന ദിനങ്ങളിലും ശനിയാഴ്ച്ചകളിലും നടക്കും. ഒരോ സ്കൂളിനും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പരിശീലന ദിനം മുന്‍കൂറായി അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദിവസം സ്കൂളിന്റെ ഐ.റ്റി. ലാബ് പരിശീലനത്തിനായി ചുമതലപ്പെട്ടവര്‍ സജ്ജമാക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീലന മേഖലകള്‍

ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് അടിസ്ഥാന ധാരണകള്‍ |

ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ട്രബിള്‍ഷൂട്ടിംഗ് |

സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | മൊബൈല്‍ ഗെയിം പ്രോഗ്രാമിംഗ്

ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് അംഗീകൃത സ്കൂളുകളുടെ പ്രിന്റഡ് രജിസ്റ്ററേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ കൈറ്റിന്റെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്. അതാത് ഉപജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മാസ്റ്റര്‍ പരിശീലകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്ററേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്.

അംഗീകൃത സ്കൂളുകളുടെ രജിസ്റ്ററേഷന്‍ നമ്പരുകള്‍

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

Exclusive Orientation for HITC, SITC

 

May 28 SITC Orianationപൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതു വിദ്യാലയങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കാന്‍ ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികള്‍ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. മികച്ച അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ സ്കൂളുകളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സജീവമാക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തല സംവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും, പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സ്കൂള്‍ തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കാനുമായി എച്ച്..റ്റി.സി.മാരേയും, എസ്..സി.മാരേയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശേഷാല്‍ പരിശീലനം കൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം കൈറ്റ് ഇടുക്കി ജില്ലാകേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

തീയതി: 28 മെയ് 2018

സമയം : 10.00 മുതല്‍ 12.30 വരെ

സ്ഥലം:

1. .പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സ്മാരക ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ തൊടുപുഴ

2. ഫാത്തമ മാതാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, കൂമ്പന്‍പാറ

3. സെന്റ്. ജോര്‍ജ്ജ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ കട്ടപ്പന

വിശേഷാല്‍ പരിശീലനം ചര്‍ച്ചാ സൂചകങ്ങള്‍

1.പരിശീലനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

2.ഹൈടെക് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം

3.ഹൈടെക് മൂന്നാംഘട്ട വിവര ശേഖരണം

4.ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് ചുമതല

5.ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിനിയോഗം 6.സ്വതന്ത്രസോഫ്ട് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടര്‍

7.ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പൊതു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്

8.ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി കൈറ്റ് മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

9.ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിചരണം, പരിപാലനം, ചുമതലകള്‍

10.പരാതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി വഴി പരിഹരിക്കല്‍

11.സമഗ്രയുടെ വിനിമയ പിന്തുണ, സമഗ്ര – പാഠാസൂത്രണങ്ങള്‍

12.സമഗ്ര പാഠാസൂത്രണങ്ങള്‍ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യല്‍

13.പാഠാസൂത്രണം ഓഫ് ലൈന്‍ ആയി തയ്യാറാക്കല്‍

14.സമഗ്രയില്‍ അംഗത്വമെടുത്ത അധ്യാപകരുടെ ഡാറ്റാ കറക്ഷന്‍

15.ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ്പദ്ധതി

16.സമ്പൂര്‍ണ്ണ സൈറ്റ്.

എല്ലാ എച്ച്..റ്റി.സി., എസ്..സി. മാരും ഈ പരിശീലനത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും സംബന്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചര്‍ച്ചാ സൂചകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മുന്‍കൂര്‍ വിശലകനം നടത്തി പരിശീലനത്തില്‍ വച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ എച്ച്..റ്റി.സി., എസ്..സി. മാര്‍ക്കും ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതാണ്.

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കൈറ്റ് ഇടുക്കി.

കൈറ്റ് ഇടുക്കി – ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് – ഐ.റ്റി ക്ലബ്ബ് – തുക ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

കൈറ്റ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കോഓര്‍ഡിനേറ്ററുടെ നടപടി ഉത്തരവ്

സാന്നിദ്ധ്യം: ഷാജിമോന്‍ പി കെ

കൈറ്റ് ഇടുക്കി ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് .റ്റി ക്ലബ്ബ് അനുവദിച്ച സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ ആരംഭിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനും, ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സിന്റെ ബോര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള തുക ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു

ഉത്തരവ് നം. കൈറ്റ്/IDK/HS-LK01-5/18 തീയതി 22.05.2018

വായന:-

1

. (സാധാ) നം. 361/2018/പൊ.വി.വ തീയതി 20.01.2018.

2

കൈറ്റിന്റെ 13.02.2018 ലെ KITE/2018/1515-1(5) നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍.

3

കൈറ്റിന്റെ 20.03.2018 ലെ KITE/2018/1562 (4) നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍.

4

കൈറ്റിന്റെ 9.04.2018 ലെ KITE/2018/1562 (10) നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍.

ലിറ്റില്‍‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന് സ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ https://kite.kerala.gov.in/littlekites/2018/ ല്‍ സമര്‍പ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് കൈറ്റിലേയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ലിറ്റില്‍‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകളും, അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള തുകയും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വായന 3 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. തുക ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വായന 3 പ്രകാരം കൈറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിറ്റില്‍‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകളുടെ ബോര്‍ഡ് സ്കൂളുകളില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വായന 4 പ്രകാരം കൈറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകളുടെ രജിസ്റ്ററേഷന്‍ നമ്പരുകള്‍ കൈറ്റ് ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും അറിയിക്കുന്നതാണ്. സ്കൂളുകളുടെ രജിസ്റ്ററേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, മാര്‍ഗ്ഗരേഖയും കൈറ്റിന്റെ സംസ്ഥാന കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് തപാലില്‍ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. മേല്പടി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും വിധേയമായി ലിറ്റില്‍‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകള്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന സ്കൂളുകള്‍ക്ക് തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.

No School Code Name Of School Amount
1 29001 ST.GEORGE HS KALAYANTHANI 5000
2 29002 CK HIGHSCHOOL VELLIAMATTOM 5000
3 29003 GTHSS POOMALA 5000
4 29004 ST.AUGUSTINES H S S KARIMKUNNAM 5000
5 29005 ST.JOSEPH ‘S HSS KARIMANNOOR 5000
6 29006 ST.SEBASTIAN’S HS NEYYASSERY 5000
7 29010 GHSS KUDAYATHOOR 5000
8 29014 ST.MARY’S HS ARAKKULAM 5000
9 29017 SGHS VAZHATHOPE 5000
10 29020 ST.MARY’S HSS KALIYAR 5000
11 29022 GHSS MULLARINGAD 5000
12 29025 GHSS THODUPUZHA 5000
13 29026 ST.SEBASTIAN’S HS THODUPUZHA 5000
14 29027 ST.GEORGE’S HS MUTHALAKKODAM 5000
15 29028 SHGHS MUTHALAKKODAM 5000
16 29029 ST.GEORGE HS KALLANICKAL 5000
17 29030 MKNMHS KUMARAMANGALAM 5000
18 29031 ST.RITA’S HIGHSCHOOL PAYNKULAM 5000
19 29032 STHS THUDANGANADU 5000
20 29034 ST.SEBASTIAN’S HSS VAZHITHALA 5000
21 29035 St. Sebastian`s H S Thokkupara 5000
22 29039 S N D P V H S S Adimali 5000
23 29040 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara 5000
24 29042 St. George`s High School Parathode 5000
25 29043 Govt. H S S Rajakkad 5000
26 29044 S N V H S S N R City 5000
27 29045 Govt. V H S S Deviyar Colony 5000
28 29046 Carmel Matha High School Mankadavu 5000
29 29048 ST.GEORGE HS UDUMBANNOOR 5000
30 29050 GHS MUTTOM 5000
31 29051 Govt. High School Panickankudy 5000
32 29053 Govt. High School Kanjikuzhy 5000
33 29054 S. N. H. S. S. Nankicity 5000
34 29055 S. T. H. S. Punnayar 5000
35 29058 Govt. High School Mukkudam 5000
36 29059 St. Sebastian`s H S Pottankad 5000
37 29060 Govt. H S Bison Valley 5000
38 29061 St. Marys High School Mankulam 5000
39 29068 GHS ARIKUZHA 5000
40 29071 GHS Kallar Vattiyar 5000
41 29501 TECHNICAL HS ADIMALI 5000
42 29502 THSS VANNAPPURAM 5000
43 29504 TECHNICAL HSS MUTTOM 5000
44 30001 G. V. H. S. S. Munnar 5000
45 30006 L. F. G. H. S . Munnar 5000
46 30007 Govt. Tribal H S Kannampady 5000
47 30009 G. H. S. S. Marayoor 5000
48 30010 S. H. H. S. Kanthalloor 5000
49 30012 Govt. H.S.S. KALLAR 5000
50 30014 C.R.H.S. Valiyathovala 5000
51 30016 M.M.H.S. Nariyampara 5000
52 30017 St.Joseph`s H.S.S Peruvanthanam 5000
53 30019 St.Mary`s H.S.S. Vellaramkunnu 5000
54 30020 SGHSS Kattappana 5000
55 30022 Govt. VHSS TTI Kumily 5000
56 30023 NSPHSS Puttady 5000
57 30024 SAHS Vandanmedu 5000
58 30028 G.H.S.Vagamon 5000
59 30029 St.Sebastian`s HSS Cheenthalar 5000
60 30030 Panchayat HSS Vandiperiyar 5000
61 30032 St. Thomas H S Pullikkanam 5000
62 30033 MBVHSS Senapathy 5000
63 30035 Fathima HS Mlamala 5000
64 30036 St.Philomina`s H.S.S Upputhara 5000
65 30037 Govt. Tribal H S Valakodu Cheenthalar 5000
66 30038 GHS ANAKARA 5000
67 30040 GVHSS Nedumkandam 5000
68 30043 STHSS Erattayar 5000
69 30045 DHS Kuzhitholu 5000
70 30047 NSSHSS Koottar 5000
71 30050 SXHSS Chemmannar 5000
72 30051 CHS Calvarymount 5000
73 30052 STHSS Thankamany 5000
74 30053 SJHSS Vellayamkudy 5000
75 30054 St. Mary`s High School Vazhavara 5000
76 30055 SMHS Mariyapuram 5000
77 30056 VHS Vimalagiri 5000
78 30057 SMHS Marykulam 5000
79 30058 St. Joseph`s High School Chinnar 5000
80 30059 St.Antony`s H.S. Mundakkayam East 5000
81 30062 GHS Chempakappara 5000
82 30063 Govt. H S S Thoprankudy 5000
83 30064 SMHSS Murickassery 5000
84 30065 M A I High School Murukady 5000
85 30066 GTHS Kattappana 5000
86 30069 F. M. H. S . Chinnakanal 5000
87 30073 G. H. S. S. Chenduvurrai 5000
88 30074 MESHSS Vandanmedu 5000
89 30077 GHS CHINNAKANAL 5000
90 30079 GHS THANKAMANY 5000
91 30082 GHS PAMBANAR 5000
92 30083 GHS UDUMBANCHOLA 5000
93 30084 Gandhiji English Medium Govt High School 5000
94 30501 TECHNICAL HSS KUTTIKANAM 5000

വായനയിലെ ഉത്തരവുകളിലേയും സര്‍ക്കുലറുകളിലേയും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനു
സൃതമായി സ്കൂളുകളില്‍ പ്രസ്തുത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതും ധനവിനിയോഗ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഓഫീസില്‍ നല്‍കേണ്ടതുമാണ്
.

ജില്ലാകോഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

ജില്ലയിലെ ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകള്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകളിലെ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കും, കൈറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സിനും.

എല്ലാ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍ കോഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍/മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനര്‍മാര്‍ക്കും

സ്റ്റോക്ക് ഫയല്‍

തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ, യൂണിറ്റുകള്‍ അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക pdf

ലിറ്റില്‍‍ കൈറ്റിന്റെ ബോര്‍ഡ്മാതൃക

ലിറ്റില്‍‍ കൈറ്റിന്റെ ബോര്‍ഡ് അളവുകള്‍ (സര്‍ക്കുലര്‍)

ലിറ്റില്‍‍ കൈറ്റിന്റെ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍

Little KITE s Board