കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ നവാഗത എസ്.ഐ.റ്റി.സി മാര്‍ക്കു വേണ്ടി 22.07.2017 ന് കട്ടപ്പന ഗവ. ട്രൈബല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ വച്ച് പ്രത്യേക ഐ.റ്റി പരിശീലനം

New SITC Trng.png.റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാ കേന്ദ്രം കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാര്‍ക്കു വേണ്ടി 22.07.2017 ന് കട്ടപ്പന ഗവ. ട്രൈബല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ വച്ച് പ്രത്യേക ഐ.റ്റി പരിശീലനം നടത്തുന്നു. നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാര്‍ക്ക് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗ്നു/ലിനക്സ് ഒപ്പറേറ്റിംങ് സിസ്റ്റത്തില്‍ അടിസ്ഥാന ധാരണ നല്‍കുകയും, അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ അവരില്‍ ആത്മവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ ഏകദിന പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ വിവിധ സ്കീമുകളിലായി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള റാസ്പ്ബെറി പൈ, ഇലക്ട്രോണ്ക്സ് കിറ്റ് തുടങ്ങിയവയെ പൊതുവായി പരിചയപ്പെടുത്തലും കോഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പരിശീലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ചിലത് ഡെമോ ആയും, മറ്റു ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിലൂടെയും പഠിതാക്കള്‍ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീലനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍

1. ഹൈടെക് സംവിധാനവും സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരും

2. .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഗ്നു/ലിനക്സ് ഒപ്പറേറ്റിംങ് സിസ്റ്റം

യൂസര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍

പാക്കേജ് ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഓഫ്‍ലൈന്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍

. എസ്. ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍

3. ഇലക്ട്രോണ്ക്സ്

ശബ്ദനിയന്ത്രിത ഇലക്ട്രോണ്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

പ്രകാശനിയന്ത്രിത ഇലക്ട്രോണ്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

4. റാസ്പ്ബെറി പൈ

പരിചയപ്പെടല്‍

റാസ്ബിയന്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം

റാസ്പ്ബെറി പൈ കോണ്‍ഫിഗറേഷന്‍

പൈത്തണ്‍ പ്രോഗ്രാമുകളും ഇലക്ട്രോണ് സര്‍ക്യൂട്ടുകളും

5. സമ്പൂര്‍ണ്ണ

പഠിതാക്കളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍

പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന ഈ പരിശീലനത്തില്‍ എല്ലാ നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാരും പങ്കടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന് രണ്ടു ദിവസത്തെ പഠനാന്തര ഡി.ആര്‍.ജി. പരിശീലനം (Refresher Course)- 2017 ജൂലൈ 21, 22 തീയതികളില്‍

Kutty01.pngഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലകരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എസ്..റ്റി.സി, ജോയിന്റ് എസ്..റ്റി.സി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ പഠനാന്തര ഡി.ആര്‍.ജി. പരിശീലനം (Refresher Course) നടത്തുന്നതിന് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിലവില്‍ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത എസ്..റ്റി.സിമാര്‍, ജോയിന്റ് എസ്..റ്റി.സിമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഈ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്. പരിശീലനം 2017 ജൂലൈ 21, 22 തീയതികളില്‍ നടത്തുന്നതിനാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് കുട്ടിക്കൂട്ടം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ ആത്മവിശ്വാസം കുറവുള്ള അദ്ധ്യാപകരെ പ്രഥമാദ്ധാപകര്‍ ഈ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള പരിശീലനം ഇനി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അനിവാര്യമെങ്കില്‍ മുന്‍പ് പരിശീനത്തില്‍ പങ്കടുത്ത് പരിശീലകരായവരേയും പരിശീനത്തിലേയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യസജില്ലയിലുള്ളവര്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ രാവിലെ 9.30 ന് എത്തച്ചേരേണ്ടതാണ്. കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യസജില്ലയിലുള്ളവര്‍ ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, ഗാന്ധിഗ്രാമില്‍ രാവിലെ 9.30 ന് എത്തച്ചേരേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ഇ-വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് – ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ 26/07/2017 5 pm ന് മുന്‍പ് രേഖപ്പെടുത്തണം

UP E Wsteപ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ഇവേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള വിശദീകരണങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിലവില്‍ ഒന്നാം ഘട്ട (Phase-I) ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡാറ്റായാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത്.

സ്കൂളിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ മുന്‍പ് കൂട്ടി ചേര്‍ക്കാത്തതായി ഏതെങ്കിലും ഇവേസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ കണ്ടത്തിയാല്‍ അവയെയും ഇവേസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെയും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വേണം നീക്കം ചെയ്യാന്‍. ഇതിനായി Stock Register of Skipped Items തയ്യാറാക്കി നീക്കം ചെയ്യണ്ട ഇനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

രണ്ടാം ഘട്ട (Phase-II)ത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഇനങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ തല വിലയിരുത്തല്‍ കമ്മറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലിനും, വകുപ്പ് തല വിദദ്ധസമിതിയുടെ അനുമതിക്കും ശേഷമാണ് വേസ്റ്റായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇവയെ ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രം രണ്ടാം ഘട്ട ഇനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയാകും.

ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള സഹായക കുറിപ്പുകള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം.

വേസ്റ്റ് പോര്‍ട്ടല്‍ ലളിത സഹായി

വേസ്റ്റ് പോര്‍ട്ടല്‍ യുസര്‍ മാനുവല്‍

വേസ്റ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം

ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ ഇ-വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വിവരശേഖരണം. ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച സമയപരിധി 19.07.2017 (ബുധന്‍) അവസാനിക്കും

ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ ഇവേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച സമയപരിധി 19.07.2017 (ബുധന്‍) അവസാനിക്കും.

നിലവില്‍ ഒന്നാം ഘട്ട (Phase-I) ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡാറ്റായാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത്. ഓരോ ഇനവും ഉള്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ അവയുടെ തൂക്കം ശരിയായ വിധമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഇവേസ്റ്റിന്റെ ആകെ തൂക്കത്തില്‍ വലിയ അന്തരമുണ്ടാവാനിടയുണ്ട്.

സ്കൂളിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ മുന്‍പ് കൂട്ടി ചേര്‍ക്കാത്തതായി ഏതെങ്ങിലും ഇവേസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ കണ്ടത്തിയാല്‍ അവയെയും ഇവേസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെയും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വേണം നീക്കം ചെയ്യാന്‍. ഇതിനായി Skipped Items Stock Registrar തയ്യാറാക്കി നീക്കം ചെയ്യണ്ട ഇനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ക്ലീന്‍ കേരള സംരംഭത്തിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

രണ്ടാം ഘട്ട (Phase-II)ത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഇനങ്ങള്‍ (2008-ന് ശേഷം ലഭ്യമായവ)സ്കൂള്‍ തല വിലയിരുത്തല്‍ കമ്മറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലിനും, വകുപ്പ് തല വിദദ്ധസമിതിയുടെ അനുമതിക്കും ശേഷമാണ് വേസ്റ്റായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇവയെ ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രം രണ്ടാം ഘട്ട ഇനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയാകും.

യു.പി. – എല്‍. പി. സ്കൂളുകളിലെ സ്കൂള്‍ ഇവേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള സമയപരിധി 26.07.2017 (ബുധന്‍) ന് അവസാനിക്കും. എന്നാല്‍ ഹൈസ്കൂളിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ ഇവേസ്റ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാനുള്ള സമയപരിധി 19.07.2017 (ബുധന്‍) അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം അടുത്ത ബാച്ചുകള്‍ 2017 ജൂലൈ 18 മുതല്‍

HSS July18.png

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം അടുത്ത ബാച്ചുകള്‍ 2017 ജൂലൈ 18 മുതല്‍ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു. പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും വിഷയങ്ങളും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഭാഷാവിഷയങ്ങള്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി) – .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രം, തൊടുപുഴ    HSS_Languages_02

ഗണിതശാസ്ത്രംഅസാപ്പ് ലാബ്, ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, തൊടുപുഴ  HSS_Mathematics_02

കൊമേഴ്സ് ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, തൊടുപുഴ 

HSS_Commerce_02

ഇക്കണോമിക്സ്അസാപ്പ് ലാബ്, ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, കുമിളി    HSS_Economics_02

സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് (പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി) – അസാപ്പ് ലാബ്, ഗവ. കോളേജ്, കട്ടപ്പന   

തൊടുപുഴ, അറക്കുളം ഉപജില്ലകളിലുള്ള അദ്ധ്യാപകരാണ് കൊമേഴ്സ് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുക്കേണ്ടത്. അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് കൊമേഴ്സ് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം പിന്നീട് നടക്കുന്നതാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇക്കണോമിക്സ് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനത്തിനത്തിനുള്ള അവസാന ബാച്ചാണിത്. സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് പരിശീലനത്തില്‍ ഇത്തവണ പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ വിവരശേഖരണം

ആദ്യഘട്ട വിവരശേഖരണത്തിനുശേഷവും സ്കൂളുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ക്ലാസ്മുറികളും ലാബ് സൗകര്യങ്ങളും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ വിവരശേഖരണം പുതുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം ഘട്ട സര്‍വ്വേ നടത്തപ്പെടുന്നു.ആയതിനാല്‍ സ്കൂളുകള്‍ ജൂലൈ 15 ന് മുന്‍പായി  https://survey.itschool.gov.in/  എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍വ്വേ ഫോമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ഹൈടെക് സ്കൂള്‍. മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഇ-വേസ്റ്റ് നിര്‍മാര്‍ജനം

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള ഇ-മാലിന്യങ്ങള്‍ നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യുന്നതിന് പൊതു മാനദണ്ഡം ബാധകമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.(സ.ഉ.(സാധാ)നം.1963/17/പൊ.വി.വ തീയതി 20.06.2017) ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇ-മാലിന്യം കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നതിന് എെ.ടി @സ്കൂള്‍ ഒരുക്കിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി survey.itschool.gov.in/എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക

 

വിവര ശേഖരണത്തിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം യുസര്‍ ഗൈഡ്

                                                                                                                                                   ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഇനിയും ITSchool Idukki App ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ഈ QR Code സ്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

QR Code for App.png

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലെ കോഡ് സ്കാനര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന് QR Code സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നവാഗത എസ്.ഐ.ടി.സി. മാര്‍ക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം -തീയതി : 08.07.2017, പരിശീലന കേന്ദ്രം – ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍, ജില്ലാ വിഭവകേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

New_SITC.png

തീയതി : 08.07.2017

സമയം : രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 4.30 വരെ

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല : .റ്റി@സ്കൂള്‍, ജില്ലാ വിഭവകേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല : തീയതിയും, പരിശീലന കേന്ദ്രവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

.റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാ കേന്ദ്രം നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാര്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേക പരിശീലനം നടത്തുന്നു. നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാര്‍ക്ക് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗ്നു/ലിനക്സ് ഒപ്പറേറ്റിംങ് സിസ്റ്റത്തില്‍ അടിസ്ഥാന ധാരണ നല്‍കുകയും, അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ അവരില്‍ ആത്മവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ ഏകദിന പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ വിവിധ സ്കീമുകളിലായി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള റാസ്പ്ബെറി പൈ, ഇലക്ട്രോണ്ക്സ് കിറ്റ് തുടങ്ങിയവയെ പൊതുവായി പരിചയപ്പെടുത്തലും കോഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പരിശീലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ചിലത് ഡെമോ ആയും, മറ്റു ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിലൂടെയും പഠിതാക്കള്‍ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീലനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍

1. ഹൈടെക് സംവിധാനവും സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരും

2. .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഗ്നു/ലിനക്സ് ഒപ്പറേറ്റിംങ് സിസ്റ്റം

യൂസര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍

പാക്കേജ് ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഓഫ്‍ലൈന്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍

. എസ്. ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍

3. ഇലക്ട്രോണ്ക്സ്

ശബ്ദനിയന്ത്രിത ഇലക്ട്രോണ്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

പ്രകാശനിയന്ത്രിത ഇലക്ട്രോണ്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

4. റാസ്പ്ബെറി പൈ

പരിചയപ്പെടല്‍

റാസ്ബിയന്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം

റാസ്പ്ബെറി പൈ കോണ്‍ഫിഗറേഷന്‍

പൈത്തണ്‍ പ്രോഗ്രാമുകളും ഇലക്ട്രോണ് സര്‍ക്യൂട്ടുകളും

5. സമ്പൂര്‍ണ്ണ

പഠിതാക്കളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍

പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന ഈ പരിശീലനത്തില്‍ എല്ലാ നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാരും പങ്കടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

 

കൊമേഴ്സ് പരിശീലന തീയതിയില്‍ മാറ്റം – പരിശീലനം 01.07.2017 ചൊവ്വാഴ്ച

commerce.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി