Kerala SSLC Result 2020

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷാഫലം 2020 ജൂണ്‍ 30 ചൊവ്വാഴ്ച ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊ.സി. രവീന്ദ്രനാദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ കൈറ്റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. https://results.kite.kerala.gov.in എന്ന കൈറ്റിന്റെ വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും റിസല്‍ട്ട് അറിയാം. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പരും ജനനതീയതിയും നല്‍കിയാല്‍ വ്യക്തിഗത റിസല്‍ട്ട് എടുക്കാം. സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ മുഴുവന്‍ റിസര്‍ട്ട് ഒന്നിച്ചെടുക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. റിസര്‍ട്ട് അറിയാനുള്ള ലിങ്ക് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോഗിനിലും ലഭ്യമാണ്.

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലൂടെ ഫലമറിയാന്‍

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷാഫലം അറിയുന്നതിനുള്ള സഫലം എന്ന ആന്‍ഡ്രോയിഡ്ആപ്പും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുഗില്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ആപ്പ് സൗജന്യമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ലിങ്ക്- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kite.saphalam. ഇതുവഴി സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലൂടെ എല്ലാ റിസല്‍ട്ടുകളും, അപഗ്രഥനങ്ങളും കാണുന്നതിനും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും കഴിയുന്നതാണ്.

Saphalam 2020 app

റിസല്‍ട്ട് അനാലിസിസ്

ഇതു കൂടാതെ എല്ലാ റിസല്‍ട്ട് അനാലിസിസും, വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും നേരിട്ട് ലഭിക്കാന്‍ http://result.itschool.gov.in/analysis/home.php എന്ന ലിങ്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

റിസല്‍ട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മറ്റ് വെബ്ബ് സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

www.keralaresults.nic.in

https://www.prd.kerala.gov.in/

Guidelines to Parents: Online Application for School Admission and Transfer Certificate

സ്കൂള്‍ പ്രവേശനം / ട്രന്‍സ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള (TC) അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി നല്‍കുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള്‍

ജില്ലാതല ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പരുകള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

2019-20 അധ്യയനവർഷത്തില്‍ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അംഗീകൃത അണ്‍എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ നിലവില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിള്‍ ടി.സി മുഖാന്തിരമാണ് മറ്റൊരു സ്കൂളില്‍ അഡ്മിഷന്‍ നേടേണ്ടത്. എന്നാല്‍ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അംഗീകൃത അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ പഠിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളും അനംഗീകൃത അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവരില്‍ പൊതുവിദ്യാലയ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് നേരിട്ടുള്ള സ്കൂള്‍ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. പുതിയ സ്കൂളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം / ട്രാന്‍സ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള (TC)അപേക്ഷ നല്‍കല്‍ എന്നിവ ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യുന്നതിന് സമ്പൂർണ്ണ (sampoorna.kite.kerala.gov.in). വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കുക.

തുടർന്ന് പുതിയതായുള്ള സ്കൂള്‍ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ Online Admission എന്ന ലിങ്കിലും, ട്രന്‍സ്ഫർ സർട്ടിഫിറ്റിനുള്ള (TC) അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ Online Transfer Certificate എന്ന ലിങ്കിലും, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പുതിയതായുള്ള സ്കൂള്‍ പ്രവേശനം (New Admission)

പുതിയതായുള്ള സ്കൂള്‍ പ്രകേ ശ ത്തിനുള്ള (Online Admission) ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചുവടെകാണുന്ന പേജ് തുറന്ന് വരും. ഈ ജാലത്തില്‍ Application Form എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കി സേവ് ചെയ്യുക. (Save and Continue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

തുടർന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തില്‍ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക. (Save and Preview ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക) അപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന റഫറന്‍സ് നമ്പർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

Save and Preview ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷാ ഫോം പൂർണ്ണ രൂപത്തില്‍ കാണാം. തിരുത്തലുകള്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ Edit ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താം. എല്ലാം ശരിയായ വിധം പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം സത്യവാങ്മൂലത്തിന് നേരയുള്ള ടിക് മാർക്ക് നല്കി Final Submit ക്ലിക്ക്ചയ്യുക.

പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച തല്‍സ്ഥിതി അറിയാന്‍ ഹോം പേജിലെ Application Status എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റഫറന്‍സ് നമ്പര്‍, കുട്ടിയുടെ ജനന തീയതി എന്നിവ നല്കി Check Status ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അഡ്മിഷന്‍ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ രക്ഷിതാവിന് ഫോണ്‍മുഖന്തരം അറിയിപ്പും ല്‍കുന്നതാണ്.

പുതിയതായുള്ള സ്കൂള്‍ പ്രവേശനം (New Admission) വീഡിയോ സഹായി

ട്രാന്‍സ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള (TC)അപേക്ഷ നല്‍കല്‍

ട്രാന്‍സ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (TC) പ്രകാരമുള്ള സ്കൂള്‍ പ്രവേശനത്തിനു് വേണ്ടി Online Transfer Certificate എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചുവടെ കാണുന്ന പേജ് തുറന്ന് വരും.

ഈ പേജിടെ Apply Online എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ടി.സി.ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ജാലകം തുറന്ന് വരും. ഈ ജാലകത്തില്‍ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചേർത്ത് അപേക്ഷ (Submit ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്) സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

തുടർന്ന് അപേക്ഷയുടെ തല്‍സ്ഥിതി അറിയാന്‍ ഹോം പേജിലെ Application Status എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റഫറന്‍സ് നമ്പരും മൊബൈല്‍ നമ്പരും നല്കി സമർപ്പിച്ചാല്‍ മതിയാകും.

ട്രാന്‍സ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള (TC)അപേക്ഷ നല്‍കല്‍ – വീഡിയോ സഹായി

First Bell : Special Integrated Online Class – an alternative to Covid 19 Lock down designed by Dept. of Gen. Edn, Govt. Of Kerala

ഫസ്റ്റ് ബെൽ

ലോക്ഡൗൺ കാല പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിന്റെ സംഗ്രഹം

1. കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂൺ 1 മുതൽ പാഠ്യ-ബോധന പ്രക്രിയകൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി പുനഃക്രമീകരിച്ചു.

2. 2020 ജൂൺ 1 മുതൽ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലും ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളും വഴികുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചു.

3. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ 11 ഒഴികെയുളള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്നു.

4. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി., കൈറ്റ്, എസ്.എസ്.കെ, എസ്.ഐ.ഇ.ടി എന്നീ ഏജൻസികൾ വിവിധ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു.

5. മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സംപ്രേഷണ ഷെഡ്യൾ പ്രകാരം വെബ് സൈറ്റ്, കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിന് അവസരം.

സംപ്രേഷണ ഷെഡ്യള്‍ – ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

6. വീട്ടിൽ ടി.വി., സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കു് ക്ലാസ് ടീച്ചർ കുട്ടിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി പ്രഥമാധ്യാപകരുമായി ആലോചിച്ച് ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിന് ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.

7. സംപ്രേഷണ സമയത്ത് ക്ലാസുകൾ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പുനഃസംപ്രേഷണ സമയത്തോ, കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് യുട്യബ് ലിങ്ക് വഴിയോ (youtube.com/itsvicters) സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിന് ക്രമീകരണം ഒരുക്കുന്നു.

8. ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ/ ഫോണോ രണ്ടുമില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയോ അവരുടെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

9.. ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ വർക്ക് ഷീറ്റകൾ എത്തിക്കാനും, അതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗിനും എസ്.എസ്.കെ സൗകര്യം ഒരുക്കും.

First Bell – Tamil Medium

തമിഴ് മീഡിയം 8,9,10 ക്ലാസുകളിലേക്ക് ജൂൺ 1 നുള്ള Online ക്ലാസ്സുകൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള സമയം മുതൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പമുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് ക്ലാസുകൾ ലഭ്യമാക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ക്ലാസുകൾ Victers വഴി തന്നെ ലഭ്യമാണ്. Click Here to get Tamil medium link ജൂൺ 2 മുതലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ തുടർന്ന് നൽകുന്നതാണ്.

ഉത്തരവിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപം

കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് – 2020 ജൂൺ 01 മുതൽ സംസ്ഥനത്തെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ (‘ഫസ്റ്റ് ബെൽ’) നടത്തുന്നതിനും കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനും അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ (ഡി) വകുപ്പ് സ.ഉ.(സാധാ)നം.1756/2020/പൊ.വി.വ. തിരുവനന്തപുരം, തീയതി, 29.05.20 20

പരാമർശം: കൈറ്റ് സി.ഇ.ഒ.യുടെ 27.05.2020-ലെ കൈറ്റ്/2020/1035-2 (36) നമ്പർ കത്ത് .

ഉത്തരവ്

കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൗൺ പ്രതിസന്ധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂൺ 1 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പരമാവധി സാദ്ധ്യായ ദിനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ അവധിദിനങ്ങൾകൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാഠ്യ-ബോധന പ്രക്രിയകൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 2020 ജൂൺ 1 മുതൽ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലും ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ നടക്കേണ്ട പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പകരമല്ല, മറിച്ച് ഈ സമയത്ത് കുട്ടികളെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കുന്നതിനാണ്. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ 11 ഒഴികെയുള്ള 53 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവസരം ഒരുക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത . ക്ലാസുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും താഴെപ്പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു.

1) പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി., കൈറ്റ്, എസ്.എസ്.കെ, എസ്.ഐ.ഇ.ടി എന്നീ ഏജൻസികൾ വിവിധ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സമയബന്ധിതമായി സംപ്രേഷണം നടത്തുന്നതിന് കേരളാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യക്കേഷന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അക്കാദമിക മേൽനോട്ടം എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി-യും സാങ്കേതിക കോർഡിനേഷൻ കൈറ്റും നടത്തേണ്ടതാണ്.

2) മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് ഓരോ ക്ലാസിലേയ്ക്കുമുള്ള സംപ്രേഷണം നടത്തേണ്ടത്. പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ കൃത്യമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കൈറ്റ് ഒരുക്കേണ്ടതും സംപ്രേഷണ ഷെഡ്യൾ വെബ് സൈറ്റ്, കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കൈറ്റ് പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഒരുക്കേണ്ടതുമാണ്.

3) കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ തത്സമയം കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിന്റെ വെബിലും, മൊബൈൽ ആപ്പിലും, സോഷ്യൽ മീഡിയാ പേജുകളിലും മറ്റം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിന് അവസരം ഉണ്ടെന്ന് അതത് സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകരും – ക്ലാസ് അധ്യാപകരും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ലഭിക്കുന്ന ടി.വി കണക്ഷൻ വഴിയും അതില്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയും പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

4) വീട്ടിൽ ടി.വി., സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കും ക്ലാസുകൾ കാണാൻ അവസരം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായി ക്ലാസ് ടീച്ചർ കുട്ടിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി പ്രഥമാധ്യാപകരുമായി ആലോചിച്ച് ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിന് ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ക്ലാസുകളിൽ പരമാവധി അര മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ക്ലാസുകളുടെ സംപ്രേഷണം എന്നതിനാൽ അത്രയും സമയം കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വെബ്ബിൽ നിന്നും കാണാനോ ആണ് സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടത്. ഇതിന് ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റേയും കുട്ടിയുടേയും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാർഗങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അടുത്തു താമസിക്കുന്ന സഹപാഠിയുടെയോ, അയൽ വീടുകളിലെയോ, ഗ്രന്ഥശാലകൾ/ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനപങ്ങളുടെയോ ടി.വി/ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളോ, വിദൂരതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ്.എസ്.കെ കോർഡിനേറ്റർമാർ, എസ്.പി.സി, എൻ.എസ്.എസ്. വാളന്റിയർമാർ, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പും പ്രൊജക്ടറും ഉപയോഗിച്ചോ (അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിലും നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കാം) തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകളിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയോ ആകാം. ഇങ്ങനെ ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിലെ കുട്ടിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ ക്ലാസുകളും ഒരുമിച്ച് നൽകുന്ന വിധത്തിൽ സ്കൂളുകളിലെ ഐടി സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

5) ഓരോ ക്ലാസിന്റേയും സംപ്രേഷണത്തിനു മുമ്പും ശേഷവും ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ/ ഫോണോ രണ്ടുമില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയോ (തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഫോൺ, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ, നേരിട്ട്… എന്നിങ്ങനെ) അവരുടെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടതും കുട്ടിക്ക് ക്ലാസുകൾ കാണാനുള്ള പ്രേരണയും കണ്ട് ക്ലാസിലെ സംശയനിവാരണത്തിനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പ്രഥമാധ്യാപകർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

6) ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ വർക്ക് ഷീറ്റകൾ തയ്യാറായ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗിനും എസ്.എസ്.കെ സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.

7) ഉള്ളടക്കം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതും, എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനായി വെബിൽ നൽകുന്നതും പൂർണമായും സൗജന്യമായാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കു മാത്രമല്ല, അധ്യാപകർക്കും, രക്ഷിതാക്കൾക്കും, പൊതുജനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം സംപ്രേഷണ സമയത്തോ, പിന്നീടോ (വെബിൽ) കാണാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ വൈദ്യതി തടസം, കേബിൾ-ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ സംപ്രേഷണ സമയത്ത് ക്ലാസുകൾ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പുനഃസംപ്രേഷണ സമയത്തോ , കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് യുട്യബ് ലിങ്ക് വഴിയോ (youtube.com/itsvicters) സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിന് ക്രമീകരണം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.

8) ജൂൺ 1 മുതലുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കോ പ്രദേശത്തോ ക്ലാസുകൾ കാണുന്നതിന് പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഥമാധ്യാപകർ പി.ടി.എ യുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടേയും സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

9) ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും വീട്ടിൽ ടി.വി.യും, സ്മാർട്ട് ഫോണും, ഇന്റർനെറ്റും ഒന്നുമില്ലാത്ത) ക്ലാസുകൾ കാണാൻ അവസരം ഇല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിക്കുന്നപോലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ച് അവർക്കുളള സൗകര്യ ലഭ്യത ആദ്യമേ മനസിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ക്ലാസുകളിൽ പരമാവധി അര മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ക്ലാസുകളുടെ സംപ്രേഷണം എന്നതിനാൽ അത്രയും സമയം കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വെബ്ബിൽ നിന്നും കാണാനോ ആണ് സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.

10) കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്.

(ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

കെ.വി.മുരളീധരൻ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി

After Lock-down: Care of ICT Equipments in Schools

After lockdown

കൊവിഡ് – 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള ലോക്ക് ഡൗണിനുശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും, ലോക്ക് ഡൗൺ ഇളവുകൾക്കും വിധേയമായി നടത്തേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു (നമ്പർ.ആർആർ (1) /900702020/ഡി.ജി.. തീയതി : 05/05/2020).

സര്‍ക്കുലറിന്റെ 13-ാം നിര്‍ദ്ദേശം

കൈറ്റ് 2019/1515-6(1) നമ്പരായ 22.03.2019 തീയതിൽ കൈറ്റ് നൽകിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം I.C.T ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, പരിരക്ഷ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് കൈറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

സർക്കുലർ നിർദേശങ്ങൾ താഴെ ചേര്‍ക്കും പ്രകാരമാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഇമെയില്‍ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലേയ്ക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലാപ്ടോപ്പ്

1. ലാപ്ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐ.ടി. ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അവയുടെ പരിരക്ഷ അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് ലാപ്ടോപ്പുകൾ ശരിയായി Shut Down ചെയ്ത് പവർ അഡാപ്റ്റർ വിച്ഛേദിച്ച് ബാഗുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ലാപ്ടോപ്പ് Shut Down ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രൈവിൽ സി.ഡി./ഡി.വി.ഡി ഇല്ല. എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

3. രണ്ടാഴ്ചയിലധികം തുടർച്ചയായി ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാറ്ററിയെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആക്കുകയോ ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. ലാപ്ടോപ്പ് പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ ബാഗിനുള്ളിൽ ഈർപ്പമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് ലാപ്ടോപ്പിനോടൊപ്പം സിലിക്കാ ജൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

5. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളിലും ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളിലുമുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ മഴവെള്ളം വീഴാത്തവിധം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

6. സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്തും ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പവർ അഡാപ്റ്റർ അഴിച്ചു വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

7. സ്കൂളിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രധാന ഡാറ്റയുടെ ബാക്ക അപ്പ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

8. ലാപ്ടോപ്പിന് മുകളിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വെക്കുകയോ ഡിസ്പ്ലേ വളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

9. ലാപ്ടോപ്പ് അടങ്ങിയ ബാഗുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വയ്ക്കരുത്. – സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ചരിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്.

10. ലാപ്ടോപ്പ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൃത്തിയുള്ളതും മൃദുവായതുമായ തുണികൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

11. ലാപ്സാപ്പ് ലിഡ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ളിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

മൾട്ടിമീഡിയ പ്രൊജക്ടർ

12. സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് പ്രൊജക്ടർ ഓഫാക്കി പവർ കേബിളുകൾ വിച്ഛേദിക്കേണ്ടതാണ്.

13. ഉപകരണങ്ങളിൽ പൊടി, വെള്ളം തുടങ്ങിയവ വീഴാത്തവിധവും പല്ലി, ചിലന്തി, പാറ്റ – തുടങ്ങിയ ജീവികൾ അകത്ത് കടക്കാത്തവിധവും എല്ലാ പ്രൊജക്ടറുകളും പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

14. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പവർ കേബിൾ അഴിച്ചു വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

15. പ്രൊജക്ടർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സോഫ്റ്റായ തുണികൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക.

16. ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ റിമോട്ടിന്റെ ബാറ്ററി അഴിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്.

17. അറ്റകുറ്റ പണികൾ, പെയിന്റിംഗ് നടക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലും പൊടിപിടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം.

18. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവർ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ കവർ അഴിച്ച് മാറ്റേണ്ടതാണ്.

19. പ്രൊജക്ടറിന്റെ ലെൻസിൽ നനവ്, പൊടി, എണ്ണമയം, മൺതരി തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുള്ള തുണികൊണ്ട് തുടയ്ക്കരുത്. ലെൻസിന് കേട്പാട് സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ ഫ്ലാനൽ ക്ലോത്താ ലെൻസ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ലഭിക്കുന്ന ബഫർ ബലൂണും ബ്രഷും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഡി.എസ്.എൽ. ആർ. ക്യാമറ

20.ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ബാറ്ററി ക്യാമറയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

21. ക്യാമറയിൽ പൊടി, ഉപ്പ്, മണൽ, എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഈർപ്പം തുടങ്ങിയവയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

22. ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. ലെൻസ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് Soft cloth/Micro fiber എന്നിവ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

23. ക്യാമറയും ക്യാമറയുടെ ഘടകങ്ങളും കാന്തിക വലയം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്.

24. കെമിക്കലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലാബുകളിലും, ഈർപ്പം ധാരാളുമായി തങ്ങിനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിലും ക്യാമറ സൂക്ഷിക്കരുത്.

25. ക്യാമറ ബാഗിനുള്ളിൽ സിലിക്ക ജെല്ലുകൾ വയ്ക്കുന്നത് ഈർപ്പത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമറയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

പൊതുവായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ

26. യു.എസ്.ബി. സ്പീക്കർ ഈർപ്പം തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്.

27. എച്ച്.ഡി.എം.. കേബിൾ (3 മീറ്റർ) അലമാരികളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

28. ഐ ഒ ബോക്സ്, എച്ച്.ഡി.എം.. ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്നിവ പെയിന്റിംഗ്, അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

29. നെറ്റ്വർക്ക് റാക്ക് അടച്ചു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പവർ കേബിൾ അഴിച്ചു വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

30. പ്രൊജക്ടർ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ റോൾ ചെയ്ത് വെയ്ക്കണ്ടതാണ്. 31. സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടിവന്നാൽ ഹൈടെക്

ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 32. പരിശീലനങ്ങൾക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി ലോഗ് രജിസ്റ്റർ ഇഷ്യരജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

33. ലാപ്ടോപ്പ്, മറ്റ് ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

34. സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ ഐ.സി.ടി. ഉപകരണങ്ങൾ അവധിക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്കൂളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഐടി അഡൈ്വസറി കൗൺസിലിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിലോ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടായോ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കൈറ്റ് ഇടുക്കി

Akshara Vriksham Vol.1 & Vol.2 Published

posterലോക്ഡൗണിൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവധിക്കാലം വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗശേഷികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ അക്ഷര വൃക്ഷംപദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ച പ്രതികരണം വിസ്മയകരമാണ്. ശുചിത്വം, പരിസ്ഥിതി, രോഗ പ്രതിരോധം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആധാരമാക്കി കഥ, കവിത, ലേഖനം എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി ഒട്ടനേകം രചനകളാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യം ലഭിച്ച പതിനായിരം രചനകളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ ഉൾപ്പെടുത്തി കഥ, കവിത, ലേഖനം എന്നിവയുടെ പ്രഥമ വോള്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഏപ്രിൽ 22 ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ബ‍ഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. ജി.സുധാകരന് ഒന്നാം വോള്യം കൈമാറിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശനം.

Vol 1_4-22-2020

20,000 വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ രചനകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 92 ലേഖനങ്ങൾ 45 കവിതകൾ 90 കഥകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാം വോള്യം 29.04.2020 ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് നല്കിക്കൊണ്ട് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി.

Vol 2_4-29-2020

ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായ കുട്ടികളെയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകിയ അധ്യാപകരെയും ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച എസ്.സി..ആർ.ടി., കൈറ്റ്, സർവ്വശിക്ഷാ കേരളം എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികളെയും ജീവനക്കാരെയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. – ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പ്രൊഫ. രവീന്ദ്രനാഥ് തന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു.

അക്ഷരവൃക്ഷംരണ്ട് വോള്യങ്ങളും എല്ലാവരുടേയും വായനയ്ക്കായി താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. പുസ്തകത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിലതുമാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ മഹാസംരംഭത്തില്‍ സ്കൂള്‍ വിക്കിയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഭകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. എല്ലാ പ്രതിഭകളേയും, അവര്‍ക്ക് പിന്‍തുണയായി നിന്ന അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

Akshara Vriksham Baner V1

S_1P_1E_1

Akshara Vriksham Baner V2

S_2P_2E_2

ജി.കോ.

Akshara Vriksham – An Epic over An Epidemic

IDK Akshara Vriksham BannerIDK- Text PosterAkshara Vriksham

രചനകൾ സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തന സഹായികള്‍ക്ക് താഴെ നോക്കുക

കോവിഡ് -19 വൈറസ് വ്യാപനം മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴവൻ സ്‍കൂളുകൾക്കും അവധി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ സര്‍ഗാത്മക രചനകൾ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച അക്ഷരവൃക്ഷംപദ്ധതിയുടെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, ഈ ദുരിതക്കാലത്തെ നമ്മുടെ അതിജീവന ചരിത്രം അനശ്വരമാക്കി നിലനിർത്താൻ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ഇതനുസരിച്ച് ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്വന്തമായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ തയ്യാറാക്കുന്ന കഥകള്‍, കവിതകള്‍, ലേഖനങ്ങള്‍ എന്നിവ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ & ടെക്നോളജി ഫോർ എജുക്കേഷൻ ( കൈറ്റ് ) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ വിക്കി‘ (www.schoolwiki.in) പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കും. തെരഞ്ഞെടുത്തവ പിന്നീട് എസ്.സി..ആർ.ടി പുസ്തക രൂപത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

കുട്ടികൾ അവരുടെ രചനകള്‍ ക്ലാസ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ 20ന് മുന്‍പ് നല്‍കേണ്ടതാണ്. ക്ലാസ് അധ്യാപകര്‍ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ കുട്ടികളെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ വഴിയും (ഇമെയില്‍, വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍….) മറ്റും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . ക്ലാസദ്ധ്യാപകര്‍ വഴി ശേഖരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രചനകള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകന്റെ നേത്യത്വത്തില്‍ പരിശോധിച്ച് സ്കൂള്‍ വിക്കിയിലെ അതത് സ്‌കൂളിന്റെ ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രഥമാധ്യാപകർക്ക് സ്കൂൾതല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യരായ അധ്യാപകരെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരാക്കാവുന്നതാണ് .

സ്കൂൾ വിക്കിയില്‍ രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുതിനുള്ള സഹായ ഫയലുകളും വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

രചനകൾ എങ്ങനെ സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ചേർക്കും?

സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തതിനുശേഷമാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത്. സ്കൂളുകളുടെ പേരിലുള്ള ലോഗിനുകളോ, വ്യക്തികള്‍ക്ക് അവരുടെ പേരില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂള്‍വിക്കി ലോഗിനുകളോ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂൾവിക്കിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. സ്കൂൾവിക്കിയിൽ പ്രവേശിക്കാന്‍ ലോഗിനുകള്‍ ഇതുവരെ നിര്‍മ്മിക്കാത്തവര്‍ക്ക് അതിനുള്ള സഹായത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

രചനകൾ ചേര്‍ക്കാന്‍ രണ്ട് ഘട്ടം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുണ്ട്.

ഘട്ടം ഒന്ന് അക്ഷരവ‍ൃക്ഷം താൾ നിർമ്മിക്കാം

ഘട്ടം രണ്ട് സൃഷ്ടികളുടെ താൾ നിർമ്മിക്കാം

ഇവിടെ വച്ചാണ്

1. രചനയുടെ പേര് ചേർക്കല്‍

2. രചനകൾ ചേർക്കല്‍

3. കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കല്‍

എന്നിവ ചെയ്യുന്നത്.

രചനകൾ സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സഹായം സ്കൂള്‍ വിക്കിയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കാം.

രചനകൾ സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വീഡിയോ സഹായി കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Aksharavriksham Video Link.png

 

രചനകൾ സ്കൂൾവിക്കിയിൽ ചേർക്കുന്ന സഹായ ഫയലിന്റെ pdf ഫയല്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കാം.

ജില്ലാ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് നമ്പരുകൾ

ഇടുക്കി 9400359040, 9544359907

Aksharavriksham - Stare poster

From KITE, an edutaintment portal for students during corona in Kerala

Avadhikkala Santhoshangal_IDK

കുട്ടികൾക്കായി എഡ്യുടൈൻമെന്റ് പഠനവിഭവങ്ങൾ സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ

കോവിഡ് -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ അവധിക്കാലം വീടുകളിൽ സൃഷ്ടിപരവും സർഗാത്മകവുമാക്കുന്നതിന് കൈറ്റ് എസ്.സി..ആർ.ടി.യുമായി ചേർന്ന് ‘അവധിക്കാല സന്തോഷങ്ങൾ‘ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കി. 45 ലക്ഷം കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വ്യാപകമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് നടപടി.

ഹൈടെക് സ്‌കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ സംവിധാനമായ ‘സമഗ്ര‘ പോർട്ടലിലാണ് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെ സ്‌കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. വിവിധ കളികളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും കുട്ടികൾക്ക് നിശ്ചിത ശേഷികൾ ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക എഡ്യുടൈൻമെന്റ് രൂപത്തിലാണ് ഇവ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

സമഗ്ര (samagra.kite.kerala.gov.in) പോർട്ടലിലെ എഡ്യുടൈൻമെന്റ് (Edutainment) എന്ന ലിങ്ക് വഴി പഠനവിഭവങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ക്ലാസ്, ടോപിക് ക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ വിഷയത്തിലെയും റിസോഴ്‌സുകളിലെത്താം. ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റുകളും ക്വിസുകളും കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാം. വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഇന്ററാക്ടീവ് ആയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനാവും. ഇതിനു പുറമെ സമഗ്രയിലെ ഇറിസോഴ്സ്സ് (e-Reosurces) ലിങ്ക് വഴി ഒന്ന് മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ വിഭവങ്ങളും ലഭിക്കും.

രക്ഷിതാക്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിലവിൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഹൈടെക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള 1.2 ലക്ഷം ലാപ്ടോപ്പുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഇവ ലഭ്യമാക്കാൻ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ് ഐ.ടി ക്ലബുകൾ വഴി പിന്നീട് സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് കൈറ്റ് സി... കെ. അൻവർസാദത്ത് അറിയിച്ചു.

കൈറ്റിലെ നൂറ്ററുപതോളം അധ്യാപകരും വിദ്യാഭ്യാസവിദഗദ്ധരും ചേർന്ന് വീടുകളിലിരുന്നാണ് വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നത്.

അവധിക്കാല സന്തോഷങ്ങൾ കുട്ടികള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.

1. നിങ്ങള്‍ വീട്ടിലുള്ള നെറ്റ് കണക്ഷനുള്ള സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് സമഗ്ര (samagra.kite.kerala.gov.in) പോർട്ടലിന്റെ ഹോം പേജില്‍ എത്തുക.

2. ഇവിടെ കാണുന്ന Edutainment എന്ന ലിങ്കില്‍ തൊട്ട് തുറക്കുക.

3. മീഡിയം (Medium) തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ റേ‍ഡിയോ ബട്ടണ്‍ വിരല്‍ തൊട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

4. തന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സ് (Standard) നമ്പര്‍ തൊട്ട് ക്ലാസ്സും തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

5. ഇനി താല്പര്യപ്പെടുന്ന വിഷയം (Subject) തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിന് ടെസ്റ്റ് ബോക്സില്‍ തൊട്ട് വിഷയത്തെ തീരുമാനിക്കാം.

6. ഇപ്രകാരം തന്നെ മേഖലയും (Topic) തന്നിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ബോക്സില്‍ തൊട്ട്

വിഷയത്തെ തീരുമാനിക്കാം.

7. ഇനി താഴെ കാണുന്ന സബ്മിറ്റില്‍ (Submit) ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.

നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവധിക്കാല സന്തോഷങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു.

ഇനി നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം.

കാര്യങ്ങള്‍ നാലെണ്ണമാണ്.

1. Introduction എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ നിന്നും അറിയാം.

2. Resources – ചെയ്യാനുള്ള സംഗതികളുടെ കോപ്പുകൂട്ടല്‍ ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ.

3. Worksheet – ഇവിടെയാണ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍ ക്ലിക്കായോ എന്ന് ഉഷാറായി പരിശോധിക്കുന്ന പരിപാടി.

4. Quiz – ഇതെന്തിനാണെന്നോ? ഇതാണ് നമ്മള്‍ ചെയ്ത പണിയുടെ സൂത്രങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കുസൃതിപ്പണി.

സംഗതി പിടികിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ.. അപ്പോള്‍ ഇനി തു‍‍‍ടങ്ങിക്കോളൂ.

അവധിക്കാല സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ആശംസകള്‍.

Avadhi Poster

smart ICT RESOURCE MAKING

അവധിക്കാല ICT ഓണ്‍ലൈൻ പരിശീലനങ്ങള്‍ ‍വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് COVID -19 ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരികയും ലാപ്‍ടോപ് കൈവശം ഇല്ലാത്ത അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം സാധ്യമാകാത്ത സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്തു. മധ്യവേനലവധി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ICT റിസോഴ്സുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സഹായകമാകുന്ന വിവിധ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സഹായക വീഡിയോകള്‍‍ കൈറ്റ് ഇടുക്കി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

മൊബൈല്‍ ഫോണിൽ ഡോക്യുമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയല്‍ (Click here)

സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനുള്ള ചോദ്യാവലി മൊബൈൽ ഫോണിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയല്‍ (Click here)

പരീക്ഷ നടത്തുന്ന വിധം (Click here)