തൊടുപുഴ ഉപജില്ല – യു. പി. ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനത്തിന് രണ്ട് ബാച്ചുകള്‍ കൂടി 2017മെയ് 26 ന് ആരംഭിക്കുന്നു

UP_Thodupuzha_26May.png

തൊടുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനത്തിന് പുതിയ രണ്ട് ബാച്ചുകള്‍ കൂടി തൊടുപുഴയില്‍ 2017മെയ് 26 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. തൊടുപുഴ ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലും, മുതലക്കോടം സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് സ്കൂളിലും പരിശീലന സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക താഴെ പരിശോധിക്കാം.

പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പട്ടിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍ അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തേണ്ടതാണ്. അവസാന ബാച്ച് പരിശീലനം ആയതിനാല്‍ ബാച്ചുകളില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടരുടെ പട്ടികയില്‍ ഏതേങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ ആവശ്യമായി വന്നാല്‍ ഐ.റ്റി.സ്കൂളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളോട് അദ്ധ്യാപകര്‍ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

പട്ടിക താഴെ പരിശോധിക്കാം

തൊടുപുഴ ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍| മുതലക്കോടം സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് സ്കൂള്‍

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം – ഗണിതശാസ്ത്രം കട്ടപ്പന ഗവ. ട്രൈബല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ 2017 മെയ് 26 മുതല്‍

HSST_Maths.png

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ നല്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഗണിതശാസ്ത്ര പരിശീലനം 2017 മെയ് 26 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. കട്ടപ്പന ഗവ. ട്രൈബല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ്.

എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകരും നാലു ദിവസത്തെ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനത്തിലല്‍ പങ്കടുക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍മാരും അദ്ധ്യാപകരെ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ഉബുണ്ടു 14.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പഠനതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലറും, പങ്കടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും പരിശോധിക്കാം

Cercular.pngList.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം – കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍, ഇക്കണോമിക്സ് 2017 മെയ് 26 മുതല്‍

HSST_26_May.png

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ നല്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശാമനുസരണം തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍, ഇക്കണോമിക്സ് വിഷയങ്ങളുടെ പരിശീലനം 2017 മെയ് 26 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. തൊടുപുഴ സെന്റ്. ജോര്‍ജ്ജ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ വച്ച് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും, തൊടുപുഴ ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ വച്ച് ഇക്കണോമിക്സിന്റെയും ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം നടക്കും.

എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകരും നാലു ദിവസത്തെ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനത്തിലല്‍ പങ്കടുക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍മാരും അദ്ധ്യാപകരെ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ഉബുണ്ടു 14.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പഠനതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലറും, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും, പങ്കടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും താഴെ പരിശോധിക്കാം

സര്‍ക്കുലര്‍

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

വിഷയം

തീയതി

GHSS Thodupuzha

Economics

26.05.2017

SGHSS Muthalkodam

Computer Science

26.05.2017

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഇതുവരെ ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിവര ശേഖരണം

HS ICT Not Attended.png

 .റ്റി@സ്കുള്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി നടത്തി വന്നിരുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത .സി.റ്റി അവധിക്കാല പരിശീലനം അവസാനിക്കുകയാണ്. ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പേര് ചേര്‍ത്ത എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരേയും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പലവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ .സി.റ്റി പരിശീലനത്തില്‍ ഇതുവരെ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ തുറക്കുന്ന ചേദ്യാവലി 25-05-2017 ന് 5 മണിക്ക് മുന്‍പ് വളരെ അടിയന്തിരമായി പൂരിപ്പിച്ചു നല്‍കേണ്ടതാണ്.

തോരു ഗൂഗിള്‍ ഡോക്കുമെന്റാണ്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കഴി‍ഞ്ഞാല്‍ ഡോക്കുമെന്റ് പേജിന്റെ എറ്റവും താഴെ നീല ചതുരത്തില്‍

Submit.png

സബ്മിറ്റ് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എല്ലാ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരും തങ്ങളുടെ സ്കൂളില്‍ മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും .സി.റ്റി പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

ഗൂഗിള്‍ ഡോക്കുമെന്റലിങ്ക:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-OgobclrDbCHqw9xmGJwHkaUSCgDn0aQLB1Hqe9smho4kg/viewform

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍,ഇടുക്കി

2017മെയ് 23 മുതല്‍ HSSTഗണിതം, ഫിസിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, കൊമേഴ്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ ICT DRG മാത്രം

HSST_DRG_Postponed.png

2017മെയ് 23 മുതല്‍ HSST ഗണിതം, ഫിസിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, കൊമേഴ്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ ICT DRG മാത്രം. .റ്റി@സ്കുള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ. അന്‍വര്‍ സാദത്ത് 22.05.2017 ല്‍ ഇറക്കിയ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരമാണിത്. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂള്‍ തല പരിശീലനങ്ങള്‍ തുടരും. കൊമേഴ്സ്, ജോഗ്രഫി എന്നിവയ്ക്കാണ് സ്കൂള്‍ തല പരിശീലനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പരിശീലനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്ടറേറ്റും, .റ്റി@സ്കുള്‍ പ്രോജക്ടും ചേര്‍ന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

സര്‍ക്കുലര്‍ വായിക്കാം

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍,ഇടുക്കി

സമ്പൂര്‍ണ്ണ സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ – സഹായക ഫയല്‍

Sampoorna_Blog.pngസമ്പൂര്‍ണ്ണ സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളും, പ്രശ്നങ്ങളുമായി നിരവധി ഇമെയിലുകളാണ് ഐ.റ്റി@സ്കൂളിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യയനവര്‍ഷവും തസ്തികനിര്‍ണ്ണയം, വിവിധ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തല്‍, ഉച്ചഭക്ഷണം, തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ വിവരശേഖരണം ഐ.ടി.@സ്‌കൂള്‍ തയ്യാറാക്കിയ സമ്പൂര്‍ണ്ണ മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനം, ക്ലാസ് പ്രൊമോഷന്‍, ടി.സി.ലഭ്യമാക്കല്‍ എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമായും സമ്പൂര്‍ണ വഴി ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഒ‍ട്ടേറെ പരിഹാരങ്ങളുമായി പാലക്കാട് എസ്..റ്റി.സി. ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ സഹായക ഫയല്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

സമ്പൂര്‍ണ്ണ സഹായക ഫയല്‍

കടപ്പാട്

പാലക്കാട് എസ്..റ്റി.സി. ഫോറം

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപക ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 23 ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആരംഭിക്കുന്നു

HSS_ICT_Starting.png

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും നാലു ദിവസത്തെ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. .റ്റി@സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. .റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനത്തില്‍ എല്ലാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ നല്കുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 23 ന് വിവിധ കേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ച്  ആരംഭിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി.

പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ഉബുണ്ടു 14.04 ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തില്‍ ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പഠനതന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സങ്കേതങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലറും, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും, പങ്കടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റും താഴെ പരിശോധിക്കാം

സര്‍ക്കുലര്‍

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

വിഷയം

തീയതി

GHSS Thodupuzha

Economics

24.05.2017

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

സര്‍ക്കുലര്‍

Untitled.png

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല – ഹൈസ്കൂള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം 2017 മെയ് 24 ന് DRC യില്‍

HS_Eng_002.png

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു് .റ്റി@സ്കൂള്‍ നല്കി വരുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിത ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാവുകയാണ്. RP മാരുടെ ലഭ്യതക്കുറവു മൂലം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനം 2017 മെയ് 24 ന് .റ്റി@സ്കൂളിന്റെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ വച്ച് നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ളതും (ട്രയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍), ഇതുവരെ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തതുമായ മുഴുവന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഈ ബാച്ച് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി പിന്നീട് പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

ണിതശാസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടി ഫാത്തിമ മാതാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, കൂമ്പന്‍പാറയില്‍ (അടിമാലി) വച്ച് ഒരു ബാച്ച് പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ്. ജില്ലയില്‍ SSLC പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നതിനാല്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ണിതശാസ്ത്രപരിശീലനനടക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.                           Eng_Button01.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലയിലെ മൂന്നാം ഘട്ടം യു. പി. ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം – മെയ് 22 മുതല്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലാറില്‍

Nedumkandan UP ICT.png

നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലയിലെ മൂന്നാം ഘട്ടം യു. പി. .സി.റ്റി. പരിശീലനം മെയ് 22 മുതല്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലാറില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക താഴെ പരിശോധിക്കാം.

                          Nrdumkandam Button.png

അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം – അവസാന ബാച്ചുകള്‍

aDIMALI_fINAL.png

അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം തുടരുന്നു. അടുത്ത ബാച്ചുകള്‍ രാജാക്കാട് ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, അടിമാലി ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടക്കും. രാജാക്കാട് 2017 മെയ് 23 (ചൊവ്വാഴ്ച) നും, അടിമാലിയില്‍ 2017 മെയ് 24 (ബുധനാഴ്ച) നും പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. ഈ പരിശീലനത്തോടെ അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം അവസാനിക്കുകയാണ്.

ഇപ്പോള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലന ബാച്ച് അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ ഇതുവരെ പരിശീലനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അടിമാലി ഉപജില്ലക്ക് പുറത്തുള്ളവരെ ഈ ബാച്ചില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. മുന്‍പ് ട്രയിനിംങ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ജില്ലയില്‍ അവസരം നല്‍കിയിട്ടും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തവരേയും ഈ ബാച്ചില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പട്ടിക വായിക്കാം.

ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, രാജാക്കാട്

ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍, അടിമാലി

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി