ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഡി.ആര്‍.ജി പരിശീലനം

        ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഓണാവധിക്ക് രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.ആയതിനാല്‍ ഓണാവാധിക്ക് നല്‍കുന്ന കുട്ടിക്കൂട്ടം രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലനത്തിനുള്ള ഡി.ആര്‍.ജി പരിശീലനം ജില്ലയിലെ വിവിധ സബ്ബ് ജില്ലകളില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.ആഗസ്റ്റ് 24 ന് മുന്‍പായി ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഓരോ മേഖലയിലേയ്ക്കും തുല്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ട്രയിനിംഗ് മാനേജ് മന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതും, ഈ കുട്ടികളുടെ പട്ടിക മേഖലതിരിച്ച് ഡി.ആര്‍.ജി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ ആര്‍,പി മാര്‍ക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമാണ്.ഈ പട്ടികയില്‍ ഉല്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് രണ്ടാഘട്ട പരിശീലനത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നത്.പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട S.I.T.C,Joint S.I.T.Cഎന്നിവര്‍ അവരുടെ സ്കൂളില്‍ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ റാസ്‌റി പൈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു കിറ്റ്,ലാപ് ടോപ്പ് എന്നിവ വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

ഡി.ആര്‍.ജി പരിശീലനം നടക്കുന്ന സബ്ബ് ജില്ലാ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Advertisements

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയില്‍ ഒന്നാം ഘട്ട പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയില്‍ ഒന്നാം ഘട്ട പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത സ്കൂളുകളും 2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ 8-ാം ക്ലാസ്സില്‍ പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാത്ത സ്കൂളുകളും ആഗസ്റ്റ് 26 നും 31 നും ഈടയ്ക്കായി ഒന്നാം ഘട്ട പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.ഒന്നാം ഘട്ട പരിശീലനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച സ്കൂളുകളെ മാത്രമാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ 7 മുതല്‍ 10 വരെ തീയതികളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനത്തിലേയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.ആഗസ്റ്റ് 31 ന് ഒന്നാംഘട്ട കുട്ടിക്കൂട്ട പരിശീലനം എെ.ടി. @ സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്ആയതിനാല്‍ ഒരു കാരണവശാലും ആഗസ്റ്റ് 31 ന് ശേഷം ഒന്നാംഘട്ട പരിശീലനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം ഓണം അവധിക്കാലപരിശീലനം

Kuttikoottam DRG Reminder.png

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ ഓണം അവധിക്കാലപരിശീലനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ഡി.ആര്‍.ജി. അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അറിയിച്ചിരുന്ന പട്ടികയിലും കേന്ദ്രങ്ങളിലും താഴെ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രം ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രം മാത്രമായിരിക്കും

പരിശീലന തീയതികള്‍ : 21.08.2017 മുതല്‍ 23.08.2017 വരെ

പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകര്‍ അവരുടെ സ്കൂളില്‍ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ റാസ്‌പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു കിറ്റും, ലാപ്‌ടോപ്പും വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി നിര്‍ബന്ധമായും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

24.08.2017 മുതല്‍ നടക്കുന്ന അടുത്ത ബാച്ചുകളില്‍ പരിശീലകരാകേണ്ട മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതാണ്. പരിശീലനത്തിനായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ അവരെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബാച്ചില്‍ തന്നെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിമിതിയുള്ളതിനാല്‍ ബാച്ച് മാറ്റം അനുവദിക്കുകയോ, അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ലൂസേഴ്സ് പരിശീലനമോ നടത്തുന്നതല്ല.

കുട്ടികളുടെ പരിശീലനം ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതോടൊപ്പമുള്ള പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുക.

Kuttikoottam DRG List 21 Aug 2017

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 12 സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളില്‍ ഹൈടെക് പൈലറ്റ് പദ്ധതിയിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബുകള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 17 ന് വിതരണം ചെയ്യും

poster hitech

ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് റൂം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുള്ള 12 എല്‍.പി, യു.പി സ്കൂളുകളിലും, ഡയറ്റ് ലാബ് സ്കൂളിലും പൈലറ്റ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഹൈടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബുകള്‍ സജ്ജമാകുന്നു. ഓണാവധിക്ക് ശേഷം ഈ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഹൈടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും.

ഹൈടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം ആഗസ്റ്റ് മാസം 17 –ാം തീയതി, രാവിലെ 11 ന് ഐ.റ്റി @ സ്കൂളിന്റെ തൊടുപുഴയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ വച്ച് കെല്‍ട്രോണിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടക്കുന്നതാണ്. തൊടുപുഴ എ..ഒ ശ്രീ. ജെയിംസ് പോള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇടുക്കി ജില്ലാ ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ശ്രീ. സോമന്‍ കെ.കെ. സന്നിഹിതനായിരിക്കും. പൈലറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള ഇന്‍ഫ്രാസ്‍ട്രക്ചര്‍ ആന്റ് ടെക്നോളജി ഫോര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (കൈറ്റ്) ആണ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളില്‍ ഹൈടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ഇനി മുതല്‍ ലോപ്‍ടോപ്പുകളും മള്‍ട്ടീമീഡിയ പ്രോജക്ടറുകളും പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബുകളില്‍ ലഭ്യമാകും. ഹൈടെക് ലാബുകള്‍ക്കായുള്ള മുന്നൊരുക്കമായി പ്രൈമറി സ്കൂളുകളില്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍ നെറ്റ്, കളിപ്പെട്ടി @വിദ്യ ഐ.റ്റി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍, അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനങ്ങള്‍, സമഗ്ര റിസോഴ്സ് പോര്‍ട്ടല്‍, ഡിജിറ്റല്‍ ഉള്ളടക്കം, സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അവര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനങ്ങള്‍ എന്നിവ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രൈമറി സ്കൂളുകളില്‍ നടന്നുവരുന്ന സര്‍വ്വേ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ എല്ലാ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലും ഹൈടെക് സംവിധാനം നിലവില്‍ വരും.

ഹൈടെക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ് പൈലറ്റ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകള്‍

1

ഡയറ്റ്, തൊടുപുഴ

2

ഡയറ്റ് ലാബ് യു.പി.എസ്. തൊടുപുഴ

3

ജി.യു.പി.എസ് നെടുമറ്റം

4

ജി.യു.പി.എസ് പഴയവിടുതി

5

.എച്ച്..പി.ജി.യു.പി.എസ് മൂലമറ്റം

6

എന്‍.എസ്.എസ്. ജി.യു.പി.എസ് മണക്കാട്

7

എസ്.ജെ.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലാര്‍കുട്ടി

8

ജി.യു.പി.എസ് അയ്യപ്പന്‍ കോവില്‍

9

ജി.എല്‍.പി.എസ് കല്ലാര്‍

10

ജി.യു.പി.എസ് പാലൂര്‍ക്കാവ്

11

പി.യു.പി.എസ് നെടുംങ്കണ്ടം

12

എസ്.എം.എല്‍.പി.എസ്. പള്ളനാട്

തെര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ സ്കൂളുകളിലെ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സ്കൂളിന്റെ സീലും, സ്കൂളിന്റെ തലക്കട്ട് പേജില്‍ തയ്യാറാക്കിയ കൈപ്പറ്റ് രസീതിയുമായി എത്തേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കൈറ്റ് (.റ്റി.@സ്കൂള്‍), ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം ഇടുക്കി

ഹൈടെക് പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം – ഐ.റ്റി@സ്കൂളിന്റെ പ്രതിനിധി സംഘ വിലയിരുത്തല്‍ സന്ദര്‍ശനം 2017 ആഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍

eawf01.png

.റ്റി@സ്കൂളിന്റെ സ്കൂള്‍ സര്‍വ്വേ പോര്‍ട്ടലില്‍ ഹൈടെക് റെഡിനസ് വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പടുത്തുകയും, സ്കൂള്‍തല സ്ഥിരീകരണം 29.07.2017 (ശനി) ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതുമായ സ്കൂളുകളില്‍ .റ്റി@സ്കൂളിന്റെ പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യ ഹൈടെക് പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിന് ഈ സ്കൂളുകളെ ആയിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ആഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ 9 വരെ തീയതികളിലായിരിക്കും പ്രതിനിധി സംഘം സ്കൂളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക. ഈ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ഹൈടെക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്മാര്‍ട്ട് ക്ലാസ്സ് മുറി സ്ഥാപിക്കാനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് പ്രോജക്ടിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതാണ്. സ്കൂളുകളിലെ ഐ.റ്റി ലാബിന്റെ ഭൗതീകപരിശോധനയും ഇതോടൊപ്പം നടത്തുന്നതാണ്.

പ്രതിനിധി സംഘം സ്കൂളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ദിവസം സ്കൂള്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരും, എസ്..റ്റി.സി മാരും നിര്‍ബന്ധമായും സ്കൂളില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും, ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ടതുമാതാണ്. ഓരോ സ്കൂളിനു വേണ്ടിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദര്‍ശന തീയതി മുന്‍കൂറായി അറിയിക്കുന്നതാണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഐ.റ്റി@സ്കൂളിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ വിളിക്കാവുന്നതാണ്വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍: 04862 227463

ഉപജില്ലകള്‍ തിരിച്ചുള്ള ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ നമ്പരുകള്‍

കട്ടപ്പന, നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലകള്‍

9400359040,

9447918973

മൂന്നാര്‍ ഉപജില്ല

9447522203

പീരുമേട് ഉപജില്ല

8281940095

അടിമാലി ഉപജില്ല

9447805369

അറക്കുളം ഉപജില്ല

9447506670

തൊടുപുഴ ഉപജില്ല

9446576197

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ കംപ്ലെയ്‍ന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ സ്കൂള്‍ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുടെ പുതുക്കല്‍

Screenshot from 2017-07-27 22:56:43.pngഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ കംപ്ലെയ്‍ന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടേയും സമ്പര്‍ക്ക വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിഷ്കരിക്കാന്‍ (update contact details) .റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 4 തീയതിക്ക് മുമ്പായി സമ്പര്‍ക്ക വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിഷ്കരിക്കരിക്കേണ്ടതാണ്. ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ കംപ്ലെയ്‍ന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പരാതി രേഖപെടുത്തുന്നതിനുള്ള കെല്‍ട്രോണിന്റെ വെബ്ബ് സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. വെബ്ബ് സൈറ്റ് ലിങ്ക്: http://sc.keltron.org/

സ്കൂളുകള്‍ക്ക് സ്കൂള്‍ കോഡിനെ തന്നെ യൂസര്‍ നെയിം, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവയായി ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ലോഗിന്‍ ജാലകത്തില്‍ My Account ടാബില്‍ View എന്ന പ്രവേശികയില്‍ എത്തി SITC യുടെ ജാലകത്തിലെ Update ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സമ്പര്‍ക്ക വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിഷ്കരിക്കരിക്കുക. Update ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആ ഭാഗം എഡിറ്റ് മോഡിലേയ്ക്ക് മാറുന്നതാണ്.

തുടര്‍ന്ന് School Information ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുന്ന ജാലകത്തിലെ Update ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പര്‍ക്ക വിശദാംശങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കരിക്കുക. Update ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആ ഭാഗം എഡിറ്റ് മോഡിലേയ്ക്ക് മാറുന്നതാണ്.

നിലവില്‍ പരിഹരിക്കാതെ നിലനില്‍ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പരാതികള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 0471- 4094445 എന്ന നമ്പരില്‍ വിളിച്ച് പരിഹാരം തേടാവുന്നതാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരം വൈകിയാല്‍ ഈ വിവരം ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് സഹായിക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ നവാഗത എസ്.ഐ.റ്റി.സി മാര്‍ക്കു വേണ്ടി 22.07.2017 ന് കട്ടപ്പന ഗവ. ട്രൈബല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ വച്ച് പ്രത്യേക ഐ.റ്റി പരിശീലനം

New SITC Trng.png.റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാ കേന്ദ്രം കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാര്‍ക്കു വേണ്ടി 22.07.2017 ന് കട്ടപ്പന ഗവ. ട്രൈബല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ വച്ച് പ്രത്യേക ഐ.റ്റി പരിശീലനം നടത്തുന്നു. നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാര്‍ക്ക് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗ്നു/ലിനക്സ് ഒപ്പറേറ്റിംങ് സിസ്റ്റത്തില്‍ അടിസ്ഥാന ധാരണ നല്‍കുകയും, അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ അവരില്‍ ആത്മവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ ഏകദിന പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ വിവിധ സ്കീമുകളിലായി സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള റാസ്പ്ബെറി പൈ, ഇലക്ട്രോണ്ക്സ് കിറ്റ് തുടങ്ങിയവയെ പൊതുവായി പരിചയപ്പെടുത്തലും കോഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പരിശീലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ചിലത് ഡെമോ ആയും, മറ്റു ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിലൂടെയും പഠിതാക്കള്‍ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശീലനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങള്‍

1. ഹൈടെക് സംവിധാനവും സ്കൂള്‍ ഐ.റ്റി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരും

2. .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഗ്നു/ലിനക്സ് ഒപ്പറേറ്റിംങ് സിസ്റ്റം

യൂസര്‍, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ക്രമീകരണങ്ങള്‍

പാക്കേജ് ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഓഫ്‍ലൈന്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍

. എസ്. ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍

3. ഇലക്ട്രോണ്ക്സ്

ശബ്ദനിയന്ത്രിത ഇലക്ട്രോണ്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

പ്രകാശനിയന്ത്രിത ഇലക്ട്രോണ്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

4. റാസ്പ്ബെറി പൈ

പരിചയപ്പെടല്‍

റാസ്ബിയന്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം

റാസ്പ്ബെറി പൈ കോണ്‍ഫിഗറേഷന്‍

പൈത്തണ്‍ പ്രോഗ്രാമുകളും ഇലക്ട്രോണ് സര്‍ക്യൂട്ടുകളും

5. സമ്പൂര്‍ണ്ണ

പഠിതാക്കളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍

പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന ഈ പരിശീലനത്തില്‍ എല്ലാ നവാഗത എസ്..റ്റി.സിമാരും പങ്കടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന് രണ്ടു ദിവസത്തെ പഠനാന്തര ഡി.ആര്‍.ജി. പരിശീലനം (Refresher Course)- 2017 ജൂലൈ 21, 22 തീയതികളില്‍

Kutty01.pngഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലകരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എസ്..റ്റി.സി, ജോയിന്റ് എസ്..റ്റി.സി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ പഠനാന്തര ഡി.ആര്‍.ജി. പരിശീലനം (Refresher Course) നടത്തുന്നതിന് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിലവില്‍ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത എസ്..റ്റി.സിമാര്‍, ജോയിന്റ് എസ്..റ്റി.സിമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഈ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്. പരിശീലനം 2017 ജൂലൈ 21, 22 തീയതികളില്‍ നടത്തുന്നതിനാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് കുട്ടിക്കൂട്ടം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ ആത്മവിശ്വാസം കുറവുള്ള അദ്ധ്യാപകരെ പ്രഥമാദ്ധാപകര്‍ ഈ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള പരിശീലനം ഇനി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അനിവാര്യമെങ്കില്‍ മുന്‍പ് പരിശീനത്തില്‍ പങ്കടുത്ത് പരിശീലകരായവരേയും പരിശീനത്തിലേയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യസജില്ലയിലുള്ളവര്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ രാവിലെ 9.30 ന് എത്തച്ചേരേണ്ടതാണ്. കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യസജില്ലയിലുള്ളവര്‍ ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍, ഗാന്ധിഗ്രാമില്‍ രാവിലെ 9.30 ന് എത്തച്ചേരേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ഇ-വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് – ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ 26/07/2017 5 pm ന് മുന്‍പ് രേഖപ്പെടുത്തണം

UP E Wsteപ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ഇവേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള വിശദീകരണങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിലവില്‍ ഒന്നാം ഘട്ട (Phase-I) ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡാറ്റായാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത്.

സ്കൂളിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ മുന്‍പ് കൂട്ടി ചേര്‍ക്കാത്തതായി ഏതെങ്കിലും ഇവേസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ കണ്ടത്തിയാല്‍ അവയെയും ഇവേസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെയും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വേണം നീക്കം ചെയ്യാന്‍. ഇതിനായി Stock Register of Skipped Items തയ്യാറാക്കി നീക്കം ചെയ്യണ്ട ഇനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

രണ്ടാം ഘട്ട (Phase-II)ത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഇനങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍ തല വിലയിരുത്തല്‍ കമ്മറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലിനും, വകുപ്പ് തല വിദദ്ധസമിതിയുടെ അനുമതിക്കും ശേഷമാണ് വേസ്റ്റായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇവയെ ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രം രണ്ടാം ഘട്ട ഇനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയാകും.

ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള സഹായക കുറിപ്പുകള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം.

വേസ്റ്റ് പോര്‍ട്ടല്‍

വേസ്റ്റ് പോര്‍ട്ടല്‍ ലളിത സഹായി

വേസ്റ്റ് പോര്‍ട്ടല്‍ യുസര്‍ മാനുവല്‍

വേസ്റ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം

ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി

ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ ഇ-വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വിവരശേഖരണം. ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച സമയപരിധി 19.07.2017 (ബുധന്‍) അവസാനിക്കും

ഹൈസ്കൂള്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ ഇവേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച സമയപരിധി 19.07.2017 (ബുധന്‍) അവസാനിക്കും.

നിലവില്‍ ഒന്നാം ഘട്ട (Phase-I) ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡാറ്റായാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത്. ഓരോ ഇനവും ഉള്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ അവയുടെ തൂക്കം ശരിയായ വിധമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഇവേസ്റ്റിന്റെ ആകെ തൂക്കത്തില്‍ വലിയ അന്തരമുണ്ടാവാനിടയുണ്ട്.

സ്കൂളിലെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ മുന്‍പ് കൂട്ടി ചേര്‍ക്കാത്തതായി ഏതെങ്ങിലും ഇവേസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ കണ്ടത്തിയാല്‍ അവയെയും ഇവേസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെയും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വേണം നീക്കം ചെയ്യാന്‍. ഇതിനായി Skipped Items Stock Registrar തയ്യാറാക്കി നീക്കം ചെയ്യണ്ട ഇനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ക്ലീന്‍ കേരള സംരംഭത്തിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

രണ്ടാം ഘട്ട (Phase-II)ത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഇനങ്ങള്‍ (2008-ന് ശേഷം ലഭ്യമായവ)സ്കൂള്‍ തല വിലയിരുത്തല്‍ കമ്മറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലിനും, വകുപ്പ് തല വിദദ്ധസമിതിയുടെ അനുമതിക്കും ശേഷമാണ് വേസ്റ്റായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇവയെ ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രം രണ്ടാം ഘട്ട ഇനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയാകും.

യു.പി. – എല്‍. പി. സ്കൂളുകളിലെ സ്കൂള്‍ ഇവേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള സമയപരിധി 26.07.2017 (ബുധന്‍) ന് അവസാനിക്കും. എന്നാല്‍ ഹൈസ്കൂളിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ ഇവേസ്റ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാനുള്ള സമയപരിധി 19.07.2017 (ബുധന്‍) അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി