ഇനിയും ITSchool Idukki App ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ഈ QR Code സ്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

QR Code for App.png

നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലെ കോഡ് സ്കാനര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന് QR Code സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വളരെ അടിയന്തിരം Broadband Connectivity

Broadband Notice.png

Idukki Revenue Dist. Sasthramela: Club Secretaries

new5     ITMELA SCHEDULE

 

new5   DISTRICT SASTHROLSAVAM 2014 RESULTS

 

 

MOB

Idukki Revenue District Sasthramela 2014: അറിയിപ്പ്

oRDER OF eVENTS