ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപക ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ – ആദ്യ ബാച്ച് 28.04.2018 ന്

HS Training Poster

പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.