ഹയര്‍ സെക്കന്ററി – വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപക ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017ജൂണ്‍ 27 ന്

HSST_Blog_01.png

ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്റെ അടുത്ത ബാച്ചുകളില്‍ ജീവശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ഫിസിക്സ്, കൊമേഴ്സ് എന്നിവ ജൂണ്‍ 28 മുതല്‍ നടത്തുന്നതാണ്. പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി അദ്ധ്യാപകരുണ്ടങ്കില്‍ അവര്‍ കൂടി പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

MATHEMATICS Venue : ASAP Kattappana

Botany and Zoology Venue : GVHS Kumily

Commerce Venue : ASAP Govt. College Kattappana

PHYSICS Venue : GHSS Thodupuzha

പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട അദ്ധ്യാപകരുടെ അറിവിലേയ്ക് പരിശീലന അറിയിപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

Advertisements
Comments are closed.