ഐ‍.റ്റി@സ്കൂളിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠനവിഭവങ്ങള്‍ – ഗണിതശാസ്ത്രം

maths.png

This video presented by IT@ School District Resource Centre, Idukki. This academic material prepared by Mr. Bijesh Kuriakose – Master Trainer DRC Idukki.

The formula for the volume of a cylinder is v = πr2h. The volume for a cone whose radius is R and whose height is H is V = 1/3πR2H. Therefore, the volume V cyl is given by the equation: V cyl πr 2h (area of its circular base times its height) where r is the radius of the cylinder and h is its height. The volume of the cone (V cone) is one-third that of a cylinder that has the same base and height:

ഒരേ പാദവിസ്തീര്‍ണ്ണവും ഉന്നതിയുമുള്ള വൃത്തസ്തംഭവും സ്തൂപവും പരിഗണിച്ചാല്‍ വൃത്തസ്തംഭത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വ്യാപ്തമായിരിക്കും വൃത്തസ്തൂപത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക.

r ആരവും h ഉന്നതിയുമുള്ള വൃത്തസ്തംഭത്തിന്റെ വ്യാപ്തം v = πr2h.

r ആരവും h ഉന്നതിയുമുള്ള വൃത്തസ്തൂപത്തിന്റെ വ്യാപ്തം V = 1/3πR2H.

Follow us on

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s