2017-2018 അദ്ധ്യന വര്‍ഷത്തെക്ലാസ്സ് തിരിച്ചുള്ള വേരിഫിക്കേഷന്‍ സംഗ്രഹ ലിസ്റ്റ് ( Class wise Verification Summary – Academic Year 2017 – 2018) തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെ? വീ‍ഡിയോ സഹായി

Vedio-Banner.png

ആറാം പ്രവൃത്തിദിന റിപ്പോര്‍ട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സ് തിരിച്ചുള്ള 2017 – 2018 അദ്ധ്യന വര്‍ഷത്തെ വേരിഫിക്കേഷന്‍ സംഗ്രഹ ലിസ്റ്റ് ( Class wise Verification Summary – Academic Year 2017 – 2018) തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെ? നിരവധിപ്പേര്‍ക്ക് ഇതിമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയങ്ങള്‍ ഉള്ളതായി അറിയുന്നു. ഇതിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി ഐ.റ്റി.@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാ കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീ‍ഡിയോ സഹായി താഴെ തന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഇപ്പോള്‍ യൂട്യൂബില്‍ ലഭ്യമാണ്. തുറന്ന് കാണുക.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s