റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ | ഇലക്ട്രോണിക് കിറ്റ് വിതരണം – ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ 2017 ജൂണ്‍ 13 ന്

Screenshot from 2017-06-10 01:54:56.png

കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ ചില പ്രത്യേക മേഖല തിരിച്ച് പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് മുമ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍ റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടറികളും, ഇലക്ട്രോണിക് കിറ്റുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഇപ്പോള്‍ ഐ.റ്റി@സ്കൂളില്‍ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

2016-17 അദ്ധ്യന വര്‍ഷം എല്ലാ ഹൈസ്കൂളുകളിലേയും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായാണ് റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വിതരണത്തിന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. റാസ്പറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ്, എയ്ഡഡ്, അംഗീകൃത അണ്‍എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകളിലേയ്ക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഇലക്ട്രോണിക് കിറ്റുകള്‍ 2016-17 അദ്ധ്യന വര്‍ഷം എല്ലാ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകളിലേയും ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായാണ് വിതരണംത്തിന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും ഓരോ സ്കൂളിനും ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഈ അറിയിപ്പിനൊപ്പമുള്ള സാദ്ധ്യതാ പട്ടികയില്‍ പരിശോധിക്കാം.

.റ്റി@സ്കൂളില്‍ നിന്ന് ഇവ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും, സമയത്തും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

തീയതി

സമയം

കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

13.06.2017

10.00 am – 12.00 pm

തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

13.06.2017

02.00 pm – 04.00 pm

കിറ്റുകള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി വരുന്നവര്‍ സ്കൂളില്‍ നിന്നും പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കത്തും, രസീതും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. മാതൃക ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. മാതൃകയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ആദ്യ പകുതിയിലെ ചുമതലപ്പെടുത്തല്‍ പത്രിക പൂരിപ്പിച്ച് പ്രഥമാദ്ധ്യാപകന് കിറ്റുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അദ്ധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാം പകുതിയിലെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകന്‍ വിതരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നുംകിറ്റുകള്‍ സ്വീകരിച്ച ശേഷം പൂരിപ്പിച്ച് ഐ.റ്റി@സ്കൂളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ളതാണ്.

Screenshot from 2017-06-10 02:16:16.png     Screenshot from 2017-06-10 02:12:27.png      Electronic Kit.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s