ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം അവധിക്കാല പരീശീലനം 2017ജൂലൈ 30 വരെ

Screenshot from 2017-06-09 12:20:18.png

ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം വധിക്കാല പരീശീലനം നടത്താന്‍ കഴിയാത്ത സ്കൂളുകള്‍ 2017 ജൂലൈ 30 ന് മുന്‍പായി പരീശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ .റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നു നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിനായി അദ്ധ്യനദിനങ്ങള്‍ ഒരുകാരണലശാലും നഷ്ടപ്പെടുത്താന്‍ പാടില്ല. അദ്ധ്യനദിനങ്ങളില്‍ പരീശീലനം നടത്തിയാല്‍ ട്രെയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അവ തടയപ്പെടുന്നതാണ്.

ത്താം തരത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പരിശീലനത്തില്‍ ഇനി പങ്കടുപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പകരം എട്ടാം തരത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടികളെ കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിന് ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ട്രെയിനിംങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉള്‍പ്പടുത്തേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിന്റെ 12 ശതമാനം എന്ന ക്രമം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിന് മുന്‍പ് ലഭിച്ച മറ്റ് നിര്‍ദ്ദേങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല.

പരീശീലനപൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്‍ ഏറ്റവും പെട്ടന്ന് ഡോക്കുമെന്റുകള്‍ .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ച് അക്വിറ്റന്‍സ് കൈപ്പറ്റി നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രം, ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s