ഹൈസ്കൂള്‍ ഗണിതശാസ്ത്ര ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 27 മുതല്‍ മെയ് 30 വരെ

Maths Last.png

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം 2017 മെയ് 27 മുതല്‍ മെയ് 30 വരെ തീയതികളില്‍ കൂമ്പന്‍പാറ ഫാത്തിമമാതാ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നു. ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് നടക്കുന്ന അവസാന പരിശീലനമാണ്. പരിശീലന പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഇനിയും പരിശീലനം നേടാനുണ്ടങ്കില്‍ അവര്‍ക്കും ഈ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.

List.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s