തൊടുപുഴ ഉപജില്ല – യു. പി. ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനത്തിന് രണ്ട് ബാച്ചുകള്‍ കൂടി 2017മെയ് 26 ന് ആരംഭിക്കുന്നു

UP_Thodupuzha_26May.png

തൊടുപുഴ ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനത്തിന് പുതിയ രണ്ട് ബാച്ചുകള്‍ കൂടി തൊടുപുഴയില്‍ 2017മെയ് 26 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. തൊടുപുഴ ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലും, മുതലക്കോടം സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് സ്കൂളിലും പരിശീലന സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക താഴെ പരിശോധിക്കാം.

പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പട്ടിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍ അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് എത്തേണ്ടതാണ്. അവസാന ബാച്ച് പരിശീലനം ആയതിനാല്‍ ബാച്ചുകളില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടരുടെ പട്ടികയില്‍ ഏതേങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ ആവശ്യമായി വന്നാല്‍ ഐ.റ്റി.സ്കൂളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളോട് അദ്ധ്യാപകര്‍ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

പട്ടിക താഴെ പരിശോധിക്കാം

തൊടുപുഴ ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍| മുതലക്കോടം സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് സ്കൂള്‍

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s