നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലയിലെ മൂന്നാം ഘട്ടം യു. പി. ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം – മെയ് 22 മുതല്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലാറില്‍

Nedumkandan UP ICT.png

നെടുങ്കണ്ടം ഉപജില്ലയിലെ മൂന്നാം ഘട്ടം യു. പി. .സി.റ്റി. പരിശീലനം മെയ് 22 മുതല്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലാറില്‍ വച്ച് നടക്കുന്നു. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക താഴെ പരിശോധിക്കാം.

                          Nrdumkandam Button.png

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s