അടിമാലി ഉപജില്ല യു. പി. – ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം 2017 മെയ് 18 മുതല്‍ കല്ലാര്‍കുട്ടി ഗവ. ഹൈസ്കൂളില്‍

UP Banner Kallarkutty.png

അടിമാലി ഉപജില്ലയിലെ യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല .സി.റ്റി. പരിശീലനപുനരാരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യ ബാച്ച് കല്ലാര്‍കുട്ടി ഗവ. ഹൈസ്കൂളില്‍ വച്ച് 2017മെയ് 18 ന് ആരംഭിക്കും. പങ്കെടുക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇനിയും പരിശീലന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കായി ജില്ലയില്‍ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്ന അദ്ധ്യപകര്‍ ലാപ്പ് ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

Participant List Image.png

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s