ഹൈസ്കൂള്‍ വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനം – തൊടുപുഴ ഡി.ഇ.ഒ. തയ്യാറാക്കിയ സമയക്രമം

DEO_Time_Schedule.png

ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിനായി തൊടുപുഴ ഡി... തയ്യാറാക്കിയ സമയക്രമം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. .റ്റി@സ്കൂള്‍ നടത്തുന്ന ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം ഈ സമയക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വിഷയാധിഷ്ഠിത പരിശീലനം നടക്കുമ്പോള്‍ അതേ വിഷയത്തിന് ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം വരാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ ക്രമീകരണം.

സമയപ്പട്ടിക

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s