യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം ഇനി ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം

UP Training Cgange.png

യു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം താല്കാലികമായി നിര്‍ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. .റ്റി@സ്കൂള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ. അന്‍വര്‍ സാദത്ത് ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാരുമായി നടത്തിയ കോള്‍ കോണ്‍ഫ്രന്‍സിലൂടെ ഈ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഇമെയില്‍ മുഖേന ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചു.

ഇനി പരിശീലനം ലഭിക്കാനുള്ള യു. പി. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് പിന്നീട് പരിശീലനം ക്രമീകരിക്കാന്‍ ഇമെയില്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പരിശീലനം പുനരാരംഭിക്കുന്ന തീയതികളും, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സ്കൂള്‍ ഇമെയില്‍ വിലാസങ്ങളിലൂടെയും, ഐറ്റിസ്കൂള്‍ ഇടുക്കിയുടെ ബ്ലോഗിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലാകോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ഇടുക്കി

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s