യു.പി. ഐ.സി.റ്റി പരിശീലനം – തീയതിയില്‍ മാറ്റം

Screenshot from 2017-04-23 18:43:23.png

2017 ഏപ്രില്‍ 24 ന് ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഏപ്രില്‍ 24 ന് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള യു.പി. .സി.റ്റി പരിശീലനങ്ങള്‍ ഏപ്രില്‍ 25 ന് അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റിനും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കും മാറ്റമില്ല.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s