യു. പി. അദ്ധ്യാപക ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം – പൂര്‍ത്തികരണ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Up_Trng_Completion.pngയു. പി. അദ്ധ്യാപകരുടെ അവധിക്കാല ഐ.സി.റ്റി. പരിശീലനം ഫലപ്രദമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 01/04/2017 ലെ സര്‍ക്കുലറിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ 12/04/2017 ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറിലെ പ്രസക്തമായ നിര്‍ദ്ധേശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കടുക്കുന്ന എല്ലാ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും പരിശീലന മൊഡ്യൂള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

2. പരിശീലനത്തന്റെ അവസാനം എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരില്‍ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ശേഖരിക്കുന്നു. പരിശീലനത്തന്റെ കാര്യക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നു.

3. പരിശീലനത്തന്റെ സമഗ്രമായ മോണിട്ടറിംഗിനായി ട്രയിനിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും, ഫീല്‍ഡ് തല പരിശീലനകേന്ദ്ര സന്ദര്‍ശന സംഘങ്ങളും.

4. അവധിക്കാല പരിശീലനത്തില്‍ നാലുദിവസവും പരിശീലന സമയം മുഴുവന്‍ പങ്കടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുമാത്രമാണ് ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും മെസ് അലവന്‍സും അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

5. പരിശീലനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പഠനമേഖലയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കഴിയാതെ വന്നാല്‍ ടി അദ്ധ്യാപകര്‍ അടുത്ത ബാച്ചില്‍ പ്രസ്തുത പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും മെസ് അലവന്‍സും നല്‍കുകയുള്ളൂ.

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s