കുട്ടിക്കൂട്ടം – ട്രയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം യൂസര്‍ മാനുവല്‍

KuttikoottamTMS01.png

കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലന വിവരങ്ങള്‍ ട്രയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മാത്രമേ നടത്താന്‍ പാടുള്ളൂ. കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിനായി ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ പ്രത്യേകം പരിശീലനം നല്‍കിയ അദ്ധ്യാപകരാണ് ക്ലാസ്സുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ പരിശീലനം കൃത്യമായി മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതും, ട്രയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. പരിശീലകര്‍ക്കുള്ള തുക, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള റിഫ്രഷ്‌മെന്റ് തുക, സ്കൂളുകള്‍ക്കുള്ള തുക എന്നിവ ട്രയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്.

ട്രയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലാത്ത സ്കൂളുകള്‍ .റ്റി@സ്കൂള്‍ ജില്ലാ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിശീലനത്തിനായി ട്രയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതു മുതല്‍ കുട്ടികളുടെ പേര് കൂട്ടി ചേര്‍ക്കല്‍, നീക്കം ചെയ്യല്‍, റിസോഴ്സ് പേഴ്സനെ ചേര്‍ക്കല്‍, ഹാജര്‍ ചേര്‍ക്കല്‍, ഹാജര്‍ ഷീറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യല്‍ തുടങ്ങി സമഗ്രവിവരങ്ങള്‍ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന യൂസര്‍ മാനുവല്‍ ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Screenshot from 2017-04-09 18:06:47.png

ജില്ലാ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍

ഇടുക്കി

 

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s