ഡി.ആര്‍.ജി പരിശീലനത്തിനുള്ള തുക – ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

up DRG Contd.png

യു.പി പാഠപുസ്തക ഡി.ആര്‍.ജി പരിശീലനത്തില്‍ തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഐ.റ്റി@സ്കൂള്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വിശദമാക്കി. പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ താഴെ വായിക്കാം.

Cercular short.png

ജില്ലാ കേര്‍‍ഡിനേറ്റര്‍

ഇടുക്കി

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s