ഫോണ്‍ ഇന്‍ പ്രോഗ്രാം

ഐ.ടി അറ്റ് സ്ക്കൂളിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനലായ VICTERS ല്‍ സംശയനിവാരണ തത്സമയ ഫോണ്‍ ഇന്‍ പ്രോഗ്രാം.

ഇത് സംബന്ധിച്ച Circular ചുവടെ.

LIve Phone-in pgm(30-12-13)

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s