ജിമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കളര്‍ ഫോട്ടോകള്‍ ഒരുമിച്ച് Black&White ആക്കാം

‘SAMPOORNA’യിലേയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ കളര്‍ ഫോട്ടോ upload ചെയ്താല്‍ SSLC Certificate തുടങ്ങിയവയില്‍ print ചെയ്യുമ്പോള്‍ clarity കുറയാനിടയുണ്ട്. അതിനാല്‍ Black&White ഫോട്ടോ upload ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. ഒരു ഫോള്‍ഡറിലുള്ള കുറേയധികം ഫോട്ടോകളെ ഒരുമിച്ച് Black&White ആക്കാന്‍ ജിമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും.

Advertisements
Leave a comment

1 Comment

  1. lathakumari

     /  November 3, 2011

    mathsblog ല്‍ വന്ന terminal വഴി mogrify -type Grayscale *.* വളരെ എളുപ്പമാണ്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s