ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശകര്‍ 50,000 കവിഞ്ഞു.

ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശകര്‍ 50,000 കവിഞ്ഞ ഈ അവസരത്തില്‍ ഏവര്‍ക്കും ഐടി@സ്കൂള്‍ ഇടുക്കിയുടെ ഒരായിരം നന്ദി……….തുടര്‍ന്നും ഏവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s